Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Bases generals ofertes d'ocupació pública a l'Ajuntament de Vallada

Fecha: 18-11-2020

Anuci de l’Ajuntament de Vallada sobre aprovació de les bases generals per a la provisió en propietat de places de la plantilla de personal funcionari i personal laboral fix dins del marc general d’execució de les ofertes d’ocupació pública que es convoquen.

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vallada, en sessió extraordinària celebrada el 20 d’octubre de 2020, en virtut de les competències que té delegades per Resolució d’Alcaldia núm. 277 de 25 de juny de 2019, va acordar aprovar les següents Bases Generals:

“BASES GENERALS PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE PLACES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL FIX DINS DEL MARC GENERAL D’EXECUCIÓ DE LES OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA QUE CONVOQUE L’AJUNTAMENT DE VALLADA

Primera.- Objecte.

1) L’objecte de les presents bases generals consisteix en la regulació dels aspectes comuns per a la provisió en propietat de places de la plantilla de personal funcionari i personal laboral fix dins del marc general d’execució de les Ofertes d’Ocupació Pública que convoque l’Ajuntament de Vallada, de conformitat amb el que es disposa en l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, regulador de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, en endavant, TREBEP

2) Aquesta convocatòria també té per objecte la cobertura d’aquelles places que, atesa l’actual situació, poden ser dotades acollint-se a un procés de consolidació d’ocupació temporal en els termes previstos en l’article 39 de la Llei 50/1998 i en la Disposició Transitòria 4a del TREBEP, mitjançant la utilització del sistema de concurs oposició, igual que els processos d’estabilització de l’ocupació temporal conforme als criteris legalment establits en la Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat per als anys 2017 i 2018, tot això conforme al desenvolupament, fonamentació, requisits i condicions establits en les Bases Específiques de cada convocatòria.

3) Als qui resulten nomenats o contractats els serà aplicable la Llei 53/84, de 26 de desembre, de incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, que la desenvolupa.

4) Les presents bases generals i les especificitats de cada procés selectiu que es publicarà com a annex a les mateixes contenint les bases específiques de cada convocatòria pública, constitueixen la norma rectora del procediment selectiu amb força d’obligar a l’Ajuntament, al Tribunal Seleccionador i als aspirants, sense perjudici de la possibilitat de revisió en via d’ofici o en via de recurs.

Segona.—Normativa aplicable.

Els processos selectius de personal que convoque l’Ajuntament de Vallada, es regiran pel que s’estableix en les presents bases generals i en les corresponents bases específiques que es publiquen com a annexos a aquestes, així mateix seran aplicable a aquests processos selectius el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic d’Empleat públic, EBEP, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre; la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública; la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març d’igualtat efectiva entre dones i homes; la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; el text refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril; el Reglament General d’Ingrés del Personal al Servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat, aprovat per RD. 364/1995, de 10 de març; el Reial decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l’Accés a l’Ocupació Pública i la Provisió de Llocs de treball de les Persones amb Discapacitat; l’RD 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les Regles Bàsiques i Programes Mínims del Procediment de Selecció dels Funcionaris de l’Administració Local; la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana; Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i altres disposicions legals que resulten d’aplicació. Tercera.—Normes generals sobre distribució de places entre els diferents torns.

Continúa...


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.