Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Bases i convocatòria 7 places administratiu/va Ajuntament de Sueca

Fecha: 03-06-2022

Edicte de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de set places d’administratiu/iva vacants i d’una plaça de tècnic/a auxiliar en informàtica vacant en la plantilla de personal.

EDICTE

El Sr. Alcalde per Resolució número 1330/2022, de 05 d’abril, ha dictat la següent resolució:

Unitat: Servei de Recursos Humans Expedient: REH/2022/122 I REH/2022/123

Assumpte: Modificació bases procés selectiu Administratiu/va i Tècnic/a Auxiliar Informàtica

Vist escrit presentat pel C. R., MA. el dia 27 d’abril de 2022, per RGE 5210, en el que presenta recurs de reposició a les bases reguladores del procés selectiu de Tècnic/a Auxiliar Informàtica, en el que de forma suscinta refereix els següents motius:

 • Que en la base novena, apartat b, punt 1 de les bases de la con- vocatòria es valora estar en possessió de titulació igual o superior a l’exigible com a requisit de participació sense remarcar que ha de ser diferent a la titulació del requisit d’entrada, i assenyala que es valorarà exclusivament el nivell més alt de titulació

Que és il·legal valorar la titulació mínima exigida com a requisit d’entrada i perjudica qui acredita una titulació superior a les que s’exigeixen com a requisit, qüestions que ja han estat resoltes pels Tribunals Jurisdiccionals de l’Ordre Contenciós Administratiu, sobre processos de selecció i d’accés a la funció pública, ja que atempten contra els principis de mèrit i igualtat.

 • En quan als requisits s’exigeix el Batxillerat Superior no existent esta denominació així com que es sol·licita el títol de Tècnic Superior, quan hauria de ser el de Tècnic ja que la plaça s’enquadra al grup C/C1 I no al

Vist que les bases van ser aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de març de 2022 i publicades al BOP número 67 de data 6 d’abril de 2022, per quan ens trobem en termini per interposar l’esmentat recurs.

Vist que les bases del procés selectiu d’Administratiu/ves que van ser aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de març de 2022 i publicades al BOP número 67 de data 6 d’abril de 2022, que regulen com a requisit d’accés en quan a la seua titulació:

“c) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, Formació Profes- sional de segon grau o equivalent, o estar en condicions d’obtindre-ho al final del termini de presentació de sol·licituds.”

No es tindran en compte mèrit algun que no s’acredite en aqueix moment.”

Per realitzar els tràmits necessaris, i en base a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú, procedeix instar el procediment de rectificació d’errors de les bases aprovades per la Junta de Govern Local, de data 24 de gener de 2022, quedant tal i com queda fixat en la part resolutiva.

Vist l’informe emés pel Tècnic de Recursos Humans de data 04 de maig de 2022.

Vist el que antecedeix, i fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc

Primer. Avocar la competència de modificació de les bases del procés selectiu de Tècnic/a Auxiliar Informàtica i Administratiu/va de la Junta de Govern Local en l’Alcaldia.

Segon. Rectificar les bases dels processos de selecció indicats anteriorment, de la següent manera:

Tècnic/a auxiliar informàtica

Modificar el contingut de la base quarta, apartat c), de manera que on diu:

“c) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, Formació Profes- sional de segon grau o equivalent, o estar en condicions d’obtindre-ho al final del termini de presentació de sol·licituds. ”

Ha de dir:

“c) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic o equivalent, o estar en condicions d’obtindre-ho al final del termini de presentació de sol·licituds”

 

Administratiu/va

Per al torn lliure, base quarta, apartat c), on diu:

“c) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, Formació Profes- sional de segon grau o equivalent, o estar en condicions d’obtindre-ho al final del termini de presentació de sol·licituds.”

Ha de dir:

“c) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic o equivalent, o estar en condicions d’obtindre-ho al final del termini de presentació de sol·licituds”

Per al torn de promoció interna, base quarta apartat b), on diu:

“b) Posseir la titulació exigida per a l’ingrés en l’en el Grup C, subgrup C1, segons el que es preveu en l’article 76 del Reial decret 5/2015 (títol de Batxiller Superior, Formació Professional de segon grau o equivalent), o estar en condicions d’obtindre-ho al final del termini de presentació de sol·licituds ”

Ha de dir:

“b) Posseir la titulació exigida per a l’ingrés en l’en el Grup C, subgrup C1, segons el que es preveu en l’article 76 del Reial decret 5/2015 (títol de Batxiller o Tècnic), o estar en condicions d’obtindre-ho al final del termini de presentació de sol·licituds ”

En la fase de concurs, en el punt primer, on diu:

“1. Titulació. Es valorarà estar en possessió de titulació igual o superior a l’exigible com a requisit de participació en la present convocatòria, fins a un màxim d’1 punt, a raó:

 • Títol de Batxiller Superior, o Grau Mitjà o equivalent: 0,25
 • Tècnic Superior o equivalent: 0,50 punt.
 • Diplomatura, Llicenciatura o Grau: 0,75
 • Diplomatura, Llicenciatura o Grau més Màster oficial que s’acredite un mínim de 60 crèdits universitaris: 1 punt.

La valoració s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.”

Ha de dir:

“Es valorarà qualsevol titulació relacionada en el lloc de treball (tècnic, tècnic superior, diplomatura, llicenciatura, grau o equivalent), distintes a les fetes servir per a participar en el procés: 0,5 punts per cada titulació. Les titulacions de postgrau universitari es valoraran a raó de 0,3 punts.

La puntuació màxima en este apartat serà d’1 punt.”

Tercer. Modificar la base novena, apartat b, de manera que on diu: “Es valorarà estar en possessió de titulació igual o superior a l’exi- gible com a requisit de participació en la present convocatòria, fins a un màxim d’1 punt, a raó:

 • Títol de Batxiller Superior, o Grau Mitjà en Informàtica o equiva- lent: 0,25
 • Tècnic Superior d’Informàtica o equivalent: 0,50
 • Diplomatura, Llicenciatura o Grau: 0,75
 • Diplomatura, Llicenciatura o Grau més Màster oficial que s’acredite un mínim de 60 crèdits universitaris: 1 punt.

La valoració s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.”

Ha de dir:

“Es valorarà estar en possessió de titulació igual o superior a l’exi- gible com a requisit de participació en la present convocatòria, fins a un màxim d’1 punt, a raó:

 • Títol de Tècnic en Informàtica o equivalent: 0,25
 • Títol de Tècnic Superior d’Informàtica o equivalent: 0,50
 • Diplomatura, Llicenciatura o Grau en Informàtica o equivalent: 0,75
 • Estudis de postgrau i/o Màster universitari en informàtica: 1 La valoració s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.”

Quart. Desestimar la sol·licitud presentada per l’interessat indicat en el primer punt dels antecedents de fet, en el sentit que no s’observa cap il·legalitat en la baremació per puntuar la titulació mínima exigida com a requisit d’entrada, ja que aquesta es tracta d’una titulació genèrica mentre la que és valorada en la fase de concurs es tracta d’una titulació específica d’informàtica d’igual o superior nivell, però en l’especialitat que és objecte de la convocatòria, a més que es tracta d’un lloc de treball que s’enquadra en l’administració especial.

 

Cinquè. Aprovar les modificacions indicades, donar compte a l’in- teressat, als òrgans competents així com a representants sindicals, publicar la present resolució en el BOP, extracte en el DOGV i en el BOE, tornant a obrir un període de 20 dies hàbils des de l’endemà de la seua publicació en el BOE per a presentar sol·licituds. Aquelles sol·licituds ja presentades pels aspirants, seran vàlides i admeses si reunixen els requisits que estableixen les bases, sense ser necessari que s’haja de realitzar cap tràmit al respecte.

Sisè. Notificar la present resolució al departament de Recursos Humans.

El que es comunica per a general coneixement als efectes oportuns. Sueca, 5 d’abril de 2022.—L’alcalde president, Dimas Francisco Vázquez España.

 


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.