Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Bases i convocatòria una plaça auxiliar administratiu Ajuntament de Simat de la Valldigna

Fecha: 22-05-2022

Ajuntament de Simat de la Valldigna

Anunci de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre bases i convocatòria que regiran el procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar administratiu.

ANUNCI

Per Decret d’Alcaldia núm. 2022/381, de data 16 de maig de 2022, s’han aprovat les bases i la convocatòria que regiran el procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, pel sistema de concurs- oposició lliure inclòs en l’oferta d’ocupació del l’any 2018

Així mateix, s’adjunten les bases reguladores de les proves selectives:

«Bases per a cobrir en propietat una plaça d’ auxiliar administratiu/va mitjançant procediment selecció de concurs-oposició i constitució de borsa de treball.

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna obri la convocatòria pública per a la provisió d’una plaça d’auxiliar administratiu: 1.- Objecte.

És objecte de la present convocatòria la provisió en propietat, pel procediment de concurs oposició lliure, d’una plaça d’auxiliar administratiu a temps complet e inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018.

La plaça esta enquadrada en l’escala d’administració general, subescala auxiliar, dotades amb el sou corresponent al subgrup C2 dels previstos en l’article 76 del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en concordança amb la seua disposició transitòria tercera. La plaça d’auxiliar administratiu a temps complet té assignat un nivell de CD 14. Les retribucions del lloc de treball seran les legals assenyalades en el pressupost municipal vigent i estaran d’acord amb la RLT de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

Les funcions a exercir seran segons RLT aprovada mitjançant acord Plenari de 29 de març de 2021. 2.- Normativa d’aplicació

La realització de les proves selectives es subjectarà en tot allò que no estiga expressament previst en les presents bases, al que disposen les disposicions següents:

-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

-El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

-Els preceptes bàsics vigents continguts en la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

-Els preceptes bàsics vigents continguts en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en el Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local.

-Els preceptes bàsics del Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’establixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d’administració local.

-La Llei 4/2021, de 16 de Abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.

-El Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

-L’Ordre 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justicia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre regulació de borses d’ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de la Generalitat.

-Supletòriament, en tots aquells preceptes que resulten vigents, els preceptes no bàsics continguts en el RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en la Llei 30/1984, de 2 d’agost i en el RD 896/1991, així com el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General d’Ingrés del Personal al servici de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat.

Les restants disposicions normatives que resulten aplicables a la matèria i/o aquelles que substituïsquen o desenvolupen les normes anteriorment assenyalades.

3.- Requisits dels aspirants.

Per a prendre part en el procés selectiu d’aquesta convocatòria s’exigirà el compliment de tots i cada un dels següents requisits (art 53 TREBEP), referits al dia en que concloga el termini de presentació d’instàncies:

  1. a) Tindre nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l’article 54 TREBE
  2. b) Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les En el cas de diversitat funcional, s’haurà d’aportar certificat de compatibilitat

amb les funcions del lloc de treball.

  1. Tindre complits setze (16) anys i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
  2. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, títol en formació professional en primer grau o títol equivalent, o en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies. L’equivalència haurà de ser aportada per l’aspirant per mitjà de certificació expedida a este efecte per l’Administració Les i els aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l’homologació del títol.
  3. No haver sigut separat/da per mitjà d’expedient disciplinari de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial, per a l’accés al cos o escala objecte de la present convocatòria. En cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
  4. f) Aportar certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions dels llocs de treball oferts (certificat d’aptitud per al lloc de treball).

Els aspirants hauran de complir tots els requisits en la data que acaba la presentació d’instàncies i presentar la documentació acreditativa en el moment que siga requerida, si és el cas, per al seu nomenament per la Secretaria municipal d’este Ajuntament.

Les condicions expressades hauran de mantindre’s al llarg del procés selectiu durant el qual les persones interessades podran ser requerides per a efectuar les comprovacions que s’estimen oportunes.

  1. Igualtat de condicions.

D’acord amb el que estableix l’article 59 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en concordança amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que els altres aspirants.

 

Continúa...


Oposiciones de Codex relacionadas con la noticia

¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.