Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Bases per a cubir una plaça d'auxiliar administratiu en l'Ajuntament d'Almoines

Fecha: 24-11-2020

Anunci de l’Ajuntament d’Almoines sobre convocatòria i bases per a cubrir una plaça d’auxiliar administratiu

ANUNCI

Bases que regiran el procés selectiu per a la cobertura d‘una plaça d’auxiliar administratiu, vacant en la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Almoines

Base primera. Objecte de la Convocatòria

És objecte de les presents bases la provisió en propietat d’ una plaça d’ auxiliar administratiu, vacant en la plantilla de l’Ajuntament d’Almoines. La plaça està inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’exercici de l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 207, de data 28 d’octubre de 2019, les seues característiques són: Personal funcionari de carrera de este ajuntament, Escala d’Administració General, Subescala Auxiliar, Grup de Classificació C, Subgrup C2. Denominació Auxiliar Administratiu. Sistema de selecció oposició

Base Segona.- Publicitat de la Convocatòria i les seues Bases

Les presents Bases i la corresponent convocatòria s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província, en la seu electrònica d’aquest Ajuntament www.almoines.es i, inserint-se extracte d’aquesta en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Els resultats de cadascun dels exercicis, les successives crides i convocatòries, i en definitiva qualsevol decisió que adopte el Tribunal de selecció i que haja de conèixer el personal aspirant fins a la finalització de les proves selectives, s’exposaran en la seu electrònica d’aquest Ajuntament www.almoines.es, bastant dita exposició, en la data en què s’inicie, com a notificació a tots els efectes.

Base Tercera.- Requisits de les persones aspirants

Les persones que participen en la present convocatòria hauran de reunir en el dia de la finalització del termini de presentació de sol· licituds i mantenir fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera els requisits següents:

a) Tindre la nacionalitat espanyola o un dels restants estats membres de la Unió Europea o ser persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, sense perjudici del que es disposa en l’article 57 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

b) Haver complit setze anys d’edat i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa

c) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’acompliment de les corresponents funcions o tasques assignades als llocs vinculats a la plaça objecte de la convocatòria.

d) No haver sigut separa o separada, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de qualssevol funcions públiques o d’aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria.

e) Estar en possessió al menys de la titulació acadèmica de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) o equivalent, o en condicions d’obtenir ho en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies. En el seu cas, l’equivalència haurà de ser aportada per l’aspirant mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l’Administració competent. En el mateix sentit, hauran d’acreditar-se les corresponents homologacions de l’Administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides a l’estranger.

f) Abonar la taxa de 40 € establida en l’ordenança fiscal de la taxa examen.

g) Coneixement de la llengua castellana. Els qui no tinguen la nacionalitat espanyola, a l’efecte de ser admesos a la convocatòria, hauran d’acreditar posseir els coneixements de la llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol nivell intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d’obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, o estar en possessió de certificat acreditatiu d’haver cursat la primària i la secundària o el batxillerat en l’Estat espanyol.

Base quarta.- Sistema selectiu.

El sistema selectiu que s’utilitzarà per a la cobertura de la plaça objecte de la convocatòria serà el d’ oposició.

Base Cinquena.- Sol·licituds de participació. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

1.-Les sol·licituds per a participar en les proves selectives es dirigiran a l’Alcalde-President de l’Ajuntament d’Almoines i d’acord amb el model que consta en l’annex de les presents Bases. Aquest model haurà de presentar-se emplenat i signat, fent constar que la persona candidata reuneix tots i cadascun dels requisits exigits en les Bases, referits a la data d’expiració del termini de presentació de la sol·licitud i que ha abonat la taxa corresponent i es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa. Les instàncies es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, Plaça Major 2, Almoines o en qualsevol de les formes que determine l’article 16 de la Llei 39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Boletín Oficial del Estado. Si l’últim dia fora dissabte, diumenge o festiu es prorrogarà al primer endemà hàbil

2.- Documentació a acompanyar a la sol·licitud. A la sol·licitud s’acompanyarà: Document original acreditatiu d’haver ingressat la Taxa per drets d’examen (Resguard d’ingrés emès per l’entitat bancària).

Continúa...


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.