Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Borsa d'ocupació d'administratius a l'ajuntament de Turís

Fecha: 24-11-2021

Edicte de l’Ajuntament de Turís sobre convocatòria i aprovació de les bases de selecció per a la creació d’una borsa d’ocupació d'administratius.

EDICTE

Per Resolució d'esta Alcaldia de 22 de octubre de 2021, s'han aprovat les Bases i la Convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la creació d'una Borsa d'Ocupació d'Administratius.

Els/les interessats/as a participar en el procés selectiu disposen d'un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí oficial de la Província de València, per a presentar les instàncies.

El text íntegre de les bases es publicarà en el tauler d'anuncis en la Seu electrònica de l'Ajuntament de Turís i en la pàgina web www. turis.es.

Els successius anuncis d'esta convocatòria, quan procedisquen de conformitat amb les bases, es publicaran en la seu electrònica d'aquest Ajuntament http://turis.sedelectronica.es, i en la pàgina web www. turis.es.

Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, davant l’Alcalde d'este Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de Valencia o, a la seua elecció, el que corresponga al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncie, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa. Si s'optara per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s'haja produït la seua desestimació per silenci. Tot açò sense perjudici de què puga exercitar qualsevol altre recurs que estime pertinent.

En Turís, a 2 de novembre de 2021.—L’alcalde, Eugenio Javier Fortaña Fons.

 


Oposiciones de Codex relacionadas con la noticia

¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.