Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Borsa d'ocupació d'administratius a l'ajuntament de Turís

Fecha: 24-11-2021

Edicte de l’Ajuntament de Turís sobre convocatòria i aprovació de les bases de selecció per a la creació d’una borsa d’ocupació d'administratius.

EDICTE

Per Resolució d'esta Alcaldia de 22 de octubre de 2021, s'han aprovat les Bases i la Convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la creació d'una Borsa d'Ocupació d'Administratius.

Els/les interessats/as a participar en el procés selectiu disposen d'un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí oficial de la Província de València, per a presentar les instàncies.

El text íntegre de les bases es publicarà en el tauler d'anuncis en la Seu electrònica de l'Ajuntament de Turís i en la pàgina web www. turis.es.

Els successius anuncis d'esta convocatòria, quan procedisquen de conformitat amb les bases, es publicaran en la seu electrònica d'aquest Ajuntament http://turis.sedelectronica.es, i en la pàgina web www. turis.es.

Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, davant l’Alcalde d'este Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de Valencia o, a la seua elecció, el que corresponga al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncie, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa. Si s'optara per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s'haja produït la seua desestimació per silenci. Tot açò sense perjudici de què puga exercitar qualsevol altre recurs que estime pertinent.

En Turís, a 2 de novembre de 2021.—L’alcalde, Eugenio Javier Fortaña Fons.

 


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.