Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Borsa de treball d'auxiliar administratiu/va en el Ajuntament de l'Ènova

Fecha: 24-11-2020

Edicte de l’Ajuntament de l’Ènova sobre convocatòria del procés selectiu per a la creació i constitució d’una borsa de treball de personal laboral auxiliar administratiu/va.

EDICTE

Per Resolució d’Alcaldia num. 2020-340, de data 03 de novembre de 2020, s’han aprovat les bases que regiran el procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral auxiliar administratiu/va.

El termini de presentació de sol·licitud serà de deu dies naturals comptats a partir de dia següent al de la publicació d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Les bases íntegres i el model d’instància s’hi troben publicades al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de l’Énova, així com a la web municipal www.lenova.es

El que es publica per a general coneixement. Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels següents recursos:

a. Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte recorregut, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci. Si transcorreguera un mes des de l’endemà al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest haja sigut resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Valencia, en el termini de sis mesos, a comptar des de l’endemà al de la desestimació presumpta.

b. Recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Valencia, dins del termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la publicació del present anunci. En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci administratiu. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estime procedent”.

En l’Ènova, a 4 de novembre 2020.—L’alcalde-president, Tomás Giner Esparza.


Oposiciones de Codex relacionadas con la noticia

¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.