Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Constitució borsa treball auxiliar administratiu Ajuntament de Xeraco

Fecha: 16-11-2021

Anunci de l’Ajuntament de Xeraco sobre aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal auxiliar administratiu (expedient 2035/2021).

ANUNCI

En data 28 d’octubre de 2021 la regidora delegada d’Administració General, Desenvolupament local, Festes i Ocupació, ha adoptat la resolució núm. 2021-1117, consistent en l’aprovació de convocatòria i bases del procediment selectiu per a constituir una borsa de treball per a possibles nomenaments com personal auxiliar administratiu amb nomenament interí.

Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu es presentaran durant el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació d’un extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV). El text íntegre de les bases es troba publicat al Tauler d’anuncis del portal web de la Corporació.

A tal efecte es podrà utilitzar el tràmit extern específic que es posa a disposició en la seu electrònica integrada en el portal web municipal (www.xeraco.es) per a la seua presentació en el registre electrònic de l’Ajuntament, o bé es podrà presentar d’acord amb allò establert en l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Xeraco, a 29 d’octubre de 2021.—La regidora delegada d’Administració General, Desenvolupament Local, Festes i Ocupació, Cora Rubio Ahulló.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.