Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Convocatòria a l'Ajuntament de Sueca pera a una plaça d'ordenança

Fecha: 27-01-2021

Edicte de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'ordenança notificador/a.

EDICTE

En sessió ordinària del dia 28 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local ha acrodat aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'Ordenança Notificador/a, vacant en la plantilla de l'Excm. Ajuntament, els quals es transcriuen a continuació:

BASES PARA LA SELECCIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ, TORN D'ACCÉS LLIURE, D'UNA PLAÇA D'ORDENANÇA NOTIFICADOR/A EN PROPIETAT EN L'AJUNTAMENT DE SUECA

BASE PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la present convocatòria la cobertura en propietat, per torn lliure i pel sistema de concurs oposició, d'una plaça d'Ordenança Notificador, vacant en la plantilla d'este Ajuntament, com a funcionari de carrea, inclosa en l'Oferta d'Empleo Públic de 2018 (BOP número 97, del 25-05-2010 i posterior modificació de la Base Dotzena publicada en el BOP núm. 17 de 26 de gener de 2011) en execució d'un procés de consolidació, plaça que s'enquadra en grup de classificació Agrupació Professional, en l'escala d'Administració General, subescala subaltern.

BASE SEGONA.- LEGISLACIÓ APLICABLE

En tot allò no establit en les presents bases, és aplicable, amb caràcter general, el que es disposa en les següents normes:

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana
Decret 3/2017, de 13 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana
Així com la resta de disposicions normatives que resulten aplicables a la matèria i/o aquelles que substituïsquen o desenvolupen les normes abans assenyalades.

BASE TERCERA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS

Continúa...


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.