Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Convocatoria de 5 places d'administratiu a l'Ajuntament d'Algemesí

Fecha: 08-01-2021

Edicte de l’Ajuntament d’Algemesí sobre bases de la convocatòria de 5 places d’administratiu d’administració general.

EDICTE

Per el present es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de novembre de 2020, es van aprovar les bases i la convocatòria per a la cobertura en propietat de 5 places d’administratiu d’administració general vacants en la plantilla pel procediment de concurs-oposició lliure.

Es transcriu a continuació el text íntegre de les bases aprovades:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE CINC PLACES D’ADMINISTRATIU D’ADMINISTRACIÓ GENERAL PEL TORN LLIURE.

És objecte de les presents bases la provisió en propietat de 5 places d’administratiu pel torn lliure incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació de l’ajuntament d’Algemesí corresponent a l’exercici 2019, aprovada per acord de la junta de govern local en sessió de data 22 de novembre, i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8702 de data 20/12/19, vacants en els departaments secretaria, personal, serveis generals, agència de desenvolupament local i DIAL les característiques de la qual són:

Grup: C; Subgrup: C1; Escala: Administració general; Subescala: administrativa; Denominació: administratiu. Nombre de vacants: 5 Les places referides segons el catàleg de llocs de treball tenen assignades les funcions següents:

Realització i seguiment d’operacions administratives de tot tipus, segons els procediments establerts i les indicacions del superior, amb la finalitat que aquestes activitats s’executen en la deguda forma de qualitat, quantia, termini, cort i oportunitat.

1.- Col·labora en la realització i aportació de dades en informes, propostes expedients, treballs varis, etc inclòs els de contingut o procés complex, propis de cada unitat administrativa.

2.- Controla el procediment i realitza quan calga, el seguiment, arxiu i registre d’expedients, documentació, etc.

3.- Distribueix el treball als auxiliars i el supervisa, i realitza aquelles tasques administratives que siguen necessàries per al funcionament del treball. Resol els problemes operatius que li plantegen els auxiliars administratius.

4.- Maneja terminals, tractament de texts etc. prèvia l’adequada adaptació o aprenentatge quan siga necessari.

5.- Realitza operacions concretes com complimentar impresos, realitzar, verificar o comprovar liquidacions, realització de càlculs de complexitat mitjana; seients de comptabilitat, arqueigs, càlculs de balanços, tancaments de llibres, control d’existències, factures, rebuts, vals, etc prèvia l’adequda adaptació o aprenentatge si fos necessari.

6.- Informa i atén al públic sobre qualsevol assumpte del negociat

7.- Proposa i du a la pràctica nous procediments d’execució de tasques administratives.

8.- Realitza a més totes aquelles tasques anàlogues que li siguen assignades pel seu superior, relacionades amb les missions pròpies del lloc.

9.- Podrà realitzar funcions de similar nivell i complexitat que pertanyen als diversos àmbits d’administratiu després d’un període d’aprenentatge i/o adaptació adequats dins del seu nivell d’activitat

10.- Utilittza tots els mitjans de comunicació que la Corporació fique al seu abast per a la millor prestació del servei en el transcurs de la seua jornada de treball.

El sistema selectiu és el concurs oposició

Continúa...


Oposiciones de Codex relacionadas con la noticia

¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.