Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Correcció d'errors del procés de selecció de catorze places d'auxiliar a l'Ajuntament de Torrent

Fecha: 19-10-2020

Correcció d’errors a l’edicte de l’Ajuntament de Torrent sobre bases i convocatòria del procés de selecció de catorze places d’auxiliar d’administració general, incloses en l’oferta d’ocupació pública 2019 i 2020.

CORRECCIÓ D’ERRORS

Havent-se publicat l’edicte abans esmentat en el qual per error s’ha omès en el Temari, el “Bloc II: Matèries Específiques”, amb número de registre 2020/12369, publicat en el BOP número 199, de data 16 d’octubre de 2020, pàgina 38, per a esmenar-ho procedim a la seua publicació íntegra novament.

Ajuntament de Torrent Edicte de l’Ajuntament de Torrent sobre bases i convocatòria del procés de selecció de catorze places d’auxiliar d’administració general, incloses en l’oferta d’ocupació pública 2019 i 2020.

EDICTE

Pel present es fa públic que per Decret núm. 3561/2020 i acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió celebrada en data 14 de setembre de 2020, s’han aprovat respectivament, la convocatòria i bases del procés per a la provisió en propietat de catorze places d’auxiliar d’administració general incloses en l’oferta d’ocupació pública de 2019 i 2020.

Bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió per funcionari de carrera de catorze places d’auxiliar d’administració general incloses en l’oferta d’ocupació pública de 2019 i 2020 d’este ajuntament.

El procés selectiu es regularà per les presents bases específiques i per les generals publicades en el BOP núm. 137 d’11/06/2003 i DOGV núm. 4526 de 20/06/2003, i la seua posterior modificació publicada en el BOP núm. 158 de 6/07/2005 i DOGV núm. 5038 de 29/06/2005 i pel text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

Base primera. Objecte de la convocatòria.

1.1 Denominació de les places: Auxiliar d’Administració General.

1.2 Subgrup: C2.

1.3 Naturalesa: Funcionari de carrera.

1.4 Escala: Administració General.

1.5 Subescala: Auxiliar.

1.7 Nombre de places convocades: 14

- Promoció Interna: 7

- Torn lliure: 6

- Torn diversitat funcional: 1

En el supòsit que alguna de les places convocades per al torn lliure i torn de promoció interna no poguera ser coberta per falta de candidats dels citats torns que superaren el procés selectiu, s’acumularan per a la seua cobertura pels candidats que superaren el procés selectiu de l’altre torn y d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda. La plaça del torn de diversitat funcional, en cas de no poder ser coberta per falta de candidats que superaren el procés selectiu, s’acumularà al torn lliure.

Continúa...


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.