Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Llista definitiva convocatoria una plaça auxiliar administratiu Ajuntament Almoines

Fecha: 18-03-2021

Anunci de l’Ajuntament d’Almoines sobre aprovació llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu.

ANUNCI

Vist que ha finalitzat el termini concedit per a formular reclamacions contra el Decret núm. 31 de 28 de gener de 2021 pel qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu convocat per a la provisió en propietat de una plaça d’auxiliar administratiu. Vist que en el termini concedit s’han formulat les al·legacions per les persones interessades i comprovada la documentació aportada. Atès allò establert a les bases reguladores del citat procés selectiu. Per tot el que precedeix he resolt:

Primer.- Estimar les al·legacions formulades per l’aspirant Victor José Mañó Raga, tenint en compte que comprovat el Registre d’Entrada resulta que va presentar en temps i forma la seua sol·licitud de participació en el procès selectiu. Estimar les al·legacions formulades per l’aspirant Miguel Domenech Santamaria, en les quals esmena el motiu de la seua excusió. Desestimar les al·legacions formulades per les persones aspirants Verónika Varbavona, Andrea Sifres Arribas, Antonio Vicente Gascón, Fàtima Biendicho Mifsud, per ser el seu motiu d’exclusió no corregible d’acord amb la base cinquena de les bases reguladores del procès selectiu.

Segon.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu convocat per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar administratiu en els termes que resulten de la llista aprovada per Decret 31/2021 de 28 de gener, i publicada al BOP núm.28 de 11 de feber de 2021, amb la inclusió en la relació de persones admeses dels següents aspirants:

Victor José Mañó Raga .....8910N Miguel Domenech Santamaria .....3778T

Tercer.- Data, Lloc de celebració, i hora de començament del primer exercici: La realització del primer exercici tindrà lloc el dia 5 de juny de 2021 a les 11,30 hores i al Col·legi Públic el Castell, Carrer Enric Valor s/n.

Quart.-Ordre de crida dels aspirants:

Davant les circumstàncies excepcionals derivades de la situació provocada pel COVID-19 i les decisions que pogueren determinar-se derivades d’aquestes circumstàncies, amb una antelació mínima de 48 hores prèvies a la realització de la prova es publicaran en la pàgina web de l’Ajuntament (en l’apartat convocatòria de plaça d’auxiliar administratiu) les diferents entrades al recinte que s’habiliten per a l’accés de les persones opositores a aquest; el llistat i ordre de les quals accediran per cadascuna d’elles; la modificació, en el seu cas, del lloc de celebració de la prova; així com qualsevol altra circumstància que puga afectar la celebració d’aquesta. En conseqüència, els aspirants admesos queden convocats en el lloc, data i hora indicats, per a la realització de la primera prova del procés selectiu. Amb la finalitat d’acreditar la seua identitat, els opositors hauran de presentar el document nacional d’identitat o, en defecte d’això, permís de conduir o passaport. Quint.- Fer pública al Butlletí Oficial de la Província de València, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web d’Almoines la llista definitiva de persones admeses i excloses en els termes que resulten de la llista aprovada per Decret 31/2021 de 28 de gener, i publicada al BOP núm.28 de 11 de feber de 2021, amb la inclusió en la relació de persones admeses dels següents aspirants:

Continúa...


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.