Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Llista provisional admesos i exclosos en per a cinc places d'auxiliar en l'Ajuntament de Carlet

Fecha: 16-10-2020

Anunci de l’Ajuntament de Carlet sobre llista provisional d’admesos i exclosos per a proveir cinc places d’auxiliar administratiu, quatre per torn lliure i una per promoció interna.

ANUNCI

Per Resolució d’Alcaldia número 2020-1631, de 27 de juliol de 2020, s’ha disposat el següent:

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies de la convocatòria per a la cobertura en propietat de cinc places d’Auxiliar Administratiu/va, quatre per torn lliure i una per promoció interna, grup C, subgrup C2 de titulació de l’article 76 del Text Refós de la Llei del Estatut Bàsic del Empleat Públic, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, per concurs oposició.

En ús de les atribucions que em conferix la vigent legislació en matèria de Règim Local, HE RESOLT:

Primer. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses que a continuació es detalla, per a la modalitat de torn lliure:

LLISTAT

 

Documentació i requisits a subsanar, indicades a la dreta de cada aspirant exclós:

1- Manifestació de que es reunixen tots els requisits establits en la base tercera de les present convocatòria i sol.licitud de ser admés al procés selectiu.

2- Justificant d’haver ingressat l’import en concepte de drets d’examen en termini.

3- Certificat del LABORA justificant de la situació de desocupació.

4- Declaració jurada de no estar percebent cap tipus de pensió o prestació econòmica.

Segon. Aprovar la llista provisional de la única persona aspirant admesa per a la modalitat de promoció interna, que a continuació es detalla:

Tercer. Donar un termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent d’aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província per a l’esmenara d’errors, o per a la realització de les al·legacions que es consideren oportunes.

Quart. Transcorregut el termini, es dictarà una resolució de l’Alcaldessa, resolent-se les reclamacions presentades i aprovant la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

En la resolució, es determinarà el lloc, data i hora de la celebració del començament del primer exercici, així com la composició del tribunal qualificador i assessors en el seu cas.

Quint. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis municipal (electrònic i presencial), en el Portal de Transparència i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Carlet, 9 de setembre de 2020.—L’alcaldessa, M.ª Josep Ortega Requena.

 

 


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.