Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Llista provisional concurs-oposició a l'Ajuntament d'Alberic

Fecha: 29-01-2020

Anunci de l’Ajuntament d’Alberic sobre llista provisional d’admesos i exclosos per a la provisió en propietat d’un lloc d’auxiliar administratiu, adscrit a intervenció, per concurs-oposició.

ANUNCI

L’Alcalde de l’Ajuntament d’Alberic, per Resolució de 23 de gener de 2019, va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos de les proves selectives per a cobrir les places que es diran i el tenor literal de la qual és el següent:

“Com que ha finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds establert del 23 d’octubre de 2019 al 20 de novembre de 2019, d’acord amb la convocatòria publicada en el BOE número 254 de 22 d’octubre de 2019, per a prendre part en el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’auxiliar administratiu adscrit a intervenció, convocat per aquest Ajuntament d’acord amb lo establert en la base 6 de les aprovades per junta de govern el 17 de juliol de 2019.

Examinades totes les sol·licituds presentades d’acord amb el que es preveu en les bases que regeixen la convocatòria, esta Alcaldia, fent ús de les atribucions que li atorga l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 24 d) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, mitjançant el qual s’aprova el text refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local, i l’article 41.14 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

RESOL:

Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses, concedint-se un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista al Butlletí Oficial de la Província de València, per tal d’esmenar les possibles errades, d’acord amb el que es preveu en les bases que regeixen la convocatòria.

PERSONES / ASPIRANTS ADMESES


Oposiciones de Codex relacionadas con la noticia

¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.