Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Llista provisional convocatoria d'una plaça d'auxliar administratiu Ajuntament Almoines

Fecha: 11-02-2021

Anunci de l’Ajuntament d’Almoines sobre llista provisional d’admesos i exclosos en la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu.

ANUNCI

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió en les proves de selecció per a la provisió en propietat de una plaça d’auxiliar administratiu, vacant en la plantilla de l’Ajuntament d’Almoines

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 26 d’octubre de 2020, i de conformitat amb de l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

He resolt:

Primer. Aprovar la relació provisional de persones admeses i excloses:

Admeses:

LLISTAT

Causa d’exclusió

1.- No conté nom i cognom de la persona interessada 2.- Falta signatura de la sol·licitud. 3.- No fer constar en la sol·licitud les dades establertes la base 5.1. 4.- No fer constar que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits en les bases. (no corregible) 5.- Falta de pagament. (no corregible) 6.-Presentació de manera extemporànea. 7.-No fer constar dades personals, lloc a efecte de notificacions, data. 8.- No acreditar motius d’exempcio de la taxa i/o no compleix requisits d’exempció.

Segon. Es concedeix un termini de deu dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, per a formular reclamacions o esmenar els defectes, quan siguen esmenables, que hagen motivat la seua exclusió.

Tercer.- Publicar la relació provisional de persones admeses i excloses en el Butlletí Oficial de la Província de València, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web de l’Ajunament.

Almoines, 28 de gener de 2021.—L’alcalde, Juan Cardona Bertó.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.