Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Llistat provisional d’admesos i exclosos per a una plaça d’auxiliar administratiu en l’Ajuntament de l’Olleria

Fecha: 12-04-2019

Anunci de l’Ajuntament de l’Olleria sobre llistat provisional d’admesos i exclosos per a una plaça d’auxiliar administratiu.

EDICTE

Per Resolució d’Alcaldia 2019/515 de data 05-04-2019, es va adoptar el següent acord:

“Decret.

Atès el procès selectiu per a la provisió en propietat de la plaça vacant en la plantilla del personal funcionari d’aquest Ajuntament, en el marc d’un procés extraordinari de consolidació/estabilització d’ocupació temporal, que s’indica a continuació: Plaza: Grup: C; Subgrup: C2; Escala: Administració General; Subescala: Auxiliar; Denominació: Auxiliar Administratiu-recaptació; Nombre de vacants: una. Bases i convocatòria, aprovades per decret d’Alcaldia 2018/1796 de data 21-12-2018 i modificades per decret d’Alcaldia 2019/31 de data 11-1-2019.

Publicació de les bases integres i convocatòria, en el Butlletí Oficial de la província de València número 5 de data 8-1-2019. I publicació de la modificació de les bases en el Butlletí Oficial de província de València número 12 de data 17-1-2019 Publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 8474 de data 29-1-2019. Publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, número 50 de data 27-2-2019. Expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió en les proves de selecció del procés indicat, i examinades les sol·licituds presentades:

Pel present, en ús de les competències que l’article 21 de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 41 del Reial decret 2.568/1.986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, atribueixen a aquesta Alcaldia, HE RESOLT:

PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos:

Nom Cognoms DNI Situació provisional (*) Causes d'exclusió JAVIER ALBERO NAVARRO *****489B EXCLÒS/A 4 ANDREA TORMO PART *****775J ADMES/A FRANCISCO JAVIER SEMPERE SOLER *****924Y ADMES/A DAVID MATEU GANDIA *****715P EXCLÒS/A 3 EVA MANUELA GARCIA SALES *****781S ADMES/A ANA MARIA CAMBRA MORAN *****129R ADMES/A JESUS BENAVENT PONS *****197Z ADMES/A INMACULADA MARGARIT BENAVENT *****174H ADMES/A JUANA DOLORES ARIAS VILAPLANA *****976C EXCLÒS/A 1 VICTORIA QUILIS PEREZ *****691R EXCLÒS/A 2 EVA MARIA VIDAL CERDA *****535F ADMES/A SALVADOR SORIANO SANCHIS *****709N ADMES/A PATRICIA GILABERT PIERA *****752G ADMES/A LAURA MARQUEZ SOLER *****684B EXCLÒS/A 1 SUSANA SAEZ SANCHO *****817P EXCLÒS/A 1

(*) Causes d’exclusió: No acredita la titulació exigida. No acredita el pagament dels drets d’examen. Defectes en la sol·licitud: No se sol·licita participar procés selectiu convocat. Ni es fa constar en la sol·licitud que reuneix tots i cadascun del requisits de capacitat exigits en les bases de la convocatòria. Defectes en la sol·licitud: No se sol·licita participar procés selectiu convocat. SEGON. Notificar la present resolució als membres designats perquè en prengui coneixement. TERCER. Publicar la relació provisional d’admesos i exclosos, , en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’anuncis i en la web de l’ Ajuntament. Els aspirants exclosos disposen d’un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió”.

A l’Olleria, a 5 d’abril de 2019.—L’alcalde-president, Julià Engo Fresneda.


Oposiciones de Codex relacionadas con la noticia

¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

CURSOS GRATUITOS DE LABORA/SERVEF

Cursos gratuitos en Valencia para desempleados y trabajadores subvencionados por LABORA (antiguo SERVEF).