Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Llistat provisional de persones admeses i excloses 3 plaçes d' Auxiliars Administratius/es Ajuntament Carlet

Fecha: 23-01-2023
Anunci de l'Ajuntament de Carlet sobre l'aprovació provisional de la relació de persones admeses i excloses per a la convocatòria de tres
plaçes d'auxiliar administratiu C2.
 
Per resolució de la Regidora de Personal n.º 2023-0001 de data 3/01/2023, en virtut de la delegació conferida mitjançat resolució de l'alcaldia número 2022-0962, de 13 d'abril de2022, s'ha dictar el següent:
 
"Finalitzat el termini de presentació d'instàncies després de les modificacions aprovades per Decret 2022-2702 de data 29 de setembre 2022 i
publicat en el BOE N 203 de 21 d'octubre 2022, per de la convocatòria per a la cobertura en propietat de tres places d'Auxiliar Administratiu/va, dos per torn lliure i una per promoció interna, grup C, subgrup C2 de titulació de l'article 76 del Text Refós de la Llei del Estatut Bàsic del Empleat Públic, aprovat per el Reial Decret
Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, per concurs oposició.
 
Vista la proposta de resolució PR/2022/1330 de 29 / de desembre / 2022.
En ús de les facultats conferides per la legislació de règim local, RESOLC:
 
Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses que a continuació es detalla, per a la modalitat de torn lliure
 
Donar un termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província per a l'esmenara d'errors, o per a la realització de les al·legacions que es consideren oportunes.
 
Transcorregut el termini, es dictarà una resolució de l'Alcaldessa, resolent-se les reclamacions presentades i aprovant la llista definitiva d'aspirants
admesos i exclosos."
 
En la resolució, es determinarà el lloc, data i hora de la celebració del començament del primer exercici, així com la composició del tribunal qualificador i
assessors en el seu cas.
 
Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis municipal (electrònic i presencial), en el Portal de Transparència i
al pàgina web de l'Ajuntament."
 
Carlet, a 3 de gener de 2023. —La regidora, Lidia López Caballero.
 
 
 
 

¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.