Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Llistats provisionals per a quinze places d'auxiliars administratius Ajuntament de Paiporta

Fecha: 15-03-2021

Edicte de l’Ajuntament de Paiporta sobre aprovació del llistat provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura de quinze places d’auxiliars administratius dins d’un procés de consolidació/ estabilització d’ocupació temporal.

EDICTE

Mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm 424, de data 18 de febrer de 2021, rectificada per la Resolució de l’Alcaldia núm 437, de data 18 de febrer de 2021 de correcció de errros materials, s’ha aprovat el llistat provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura de quinze places d’auxiliars administratius dins d’un procés de consolidació/estabilització d’ocupació temporal. Sent el contingut de la part resolutiva el següent:

Primer.- Declarar provisionalment admesos i provisionalment exclosos per a participar en el procés selectiu per a la cobertura de quinze places d’auxiliars administratius dins d’un procés de consolidació/ estabilització d’ocupació temporal, als aspirants segons la relació que seguidament es detalla.

Llistat de persones admeses provisionalment:

Llistat provisional de persones excloses (i definitivament en cas d’impagament de la taxa, pagament parcial d’aquesta o presentació de la sol·licitud fora de termini):

Causa d’exclusió: 1.- No presentar fotocòpia del NIF. 2.- No presentar escrit manifestant expressament que es reuneixen tots els requisits establits en la base segona de la convocatòria. 3.- Impagament dels drets d’examen o pagament parcial d’aquestos. Base quarta de la reguladores: l’impagament dels drets d’examen o pagament parcial d’aquestos donarà lloc a l’exclusió definitiva de la persona aspirant en el procés selectiu, no sent possible l’esmena posterior. 4.- No presentar fotocòpia del títol acadèmic exigit o justificació acreditativa d’haver-ho sol·licitat. 5.- Presentar la sol·licitud sense la corresponent signatura. 6.- No presentar documentació acreditativa on especifique clarament el percentatge de diversitat funcional de grau igual o superior al 33% per a poder beneficiar-se d’una bonificació en les taxes segons indica l’ordenança fiscal corresponent. 7.- Presentar la sol·licitud de forma extemporània, ja siga abans o després del termini corresponent. Segon.- Publicar en Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i web municipal la llista provisional d’admesos i exclosos, fent constar que el termini per a presentar al·legacions i/o documentació esmenant l’exclusió és de deu dies hàbils a partir del següent a la publicació d’aquesta en el Butlletí Oficial de la Província. Tercer.- Continuar la tramitació de l’expedient amb els tràmits legalment establits. El que es fa públic per a coneixement general.

Paiporta, 19 de febrer de 2021.—L’alcaldessa, Isabel Martín Gómez.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.