Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Nomenament òrgan tècnic de selecció i data del primer exercici concurs-oposició a l’Ajuntament de Picanya

Fecha: 29-12-2021

Edicte de l’Ajuntament de Picanya sobre nomenament del nou òrgan tècnic de selecció i data del primer exercici per a cobrir en propietat tres places d’administratiu/va.

EDICTE

Per la present, es fa públic que per decret d’alcaldia núm 1388 de data 15 de desembre de 2021, d’este Ajuntament, s’ha nomenat nou Òrgan Tècnic de Selecció pel procés selectiu per a cobrir en propietat tres places d’administratiu/va, 2 places pel sistema de torn lliure concurs-oposició i 1 per torn diversitat funcional, de l’Escala de l’Administració general, naturalesa funcionarial, Grup C, Subgrup C1, subescala administrativa mitjançant un procediment de concurs- oposició i es convoca el primer exercici.

“Atenent que amb data 29 d'abril de 2021, es van aprovar les Bases que havien de regir la convocatòria per a proveir en propietat, tres llocs de treball d'administratiu/a a l'Ajuntament de Picanya, mitjançant el sistema de concurs oposició, les quals van ser objecte de publicació en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de València número 112, de data 14 de juny de 2021.

Atenent que amb data 8 de Juliol de 2021 es va procedir a publicar el corresponent anunci de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado ( BOE núm. 162) i amb data 30 de juny de 2021 es va procedir a publicar igualment l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ( DOGV núm. 9117).

Atenent que una vegada expirat el termini de presentació de sol·licituds, mitjançant Resolució d'Alcaldia número 950 de data 10 de setembre de 2021, es va acordar aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos en el corresponent procés selectiu, publicant-se la mateixa tant en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament, com en la pàgina web, concedint-se un termini de 10 dies hàbils per a formular al·legacions.

Havent donat compte que una vegada expirat el citat termini, i de conformitat amb les Bases de la Convocatòria, mitjançant resolució d'Alcaldia número 1087, de data 14 d'octubre de 2021, es va

acordar aprovar la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, nomenant-se el corresponent Tribunal qualificador de les proves selectives, convocant-se als aspirants admesos a la realització del primer exercici.

Atenent que no obstant l'anterior, mitjançant Resolució d'Alcaldia número 1115, de data 21 d'octubre de 2021, es va procedir a suspendre la realització del primer exercici del procés selectiu a fi d'estudiar l'eventual modificació de l'Òrgan Tècnic de Selecció de les citades proves selectives, arran de l'escrit presentat per una secció sindical de l'Ajuntament.

Havent donat compte que s'ha incorporat a l'expedient informe evacuat per lletrat pertanyent a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, del qual es deriva, i per al que ací interessa, en què cap membre del Tribunal es troba incurs en causa d'abstenció o recusació conforme al que s'estableix tant en la normativa de funció pública com en la del règim jurídic del sector públic.

Atenent que no obstant l'anterior, per part de la Secretaria General de la Corporació i la Intervenció de Fons de l'Ajuntament s'ha manifestat la seua voluntat de no formar part del Tribunal que ha de qualificar les proves del procés selectiu.

En virtut de l'anteriorment exposat, aquesta Alcaldia Presidència, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 21.1 g) de la llei 7/85, de dues d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, RESOL: PRIMER.- Nomenar l’Òrgan Tècnic de Selecció que ha d'avaluar les

proves selectives, el qual que compost com segueix:

Presidència Titular: Ismael Boronat Castel, director de l'Àrea de Sostenibilitat, Rehabilitació i Manteniment de l'Ajuntament de Picanya.

Presidència Suplent: Elisa Cristòfol Mayor, Secretaria Interventora de Algar de Palancia.

Secretaria Titular: Bàrbara López Ramón, Sotssecretària Interventora de l'Ajuntament de Picanya.

Secretaria Suplent: Paz Zaragozá Campos, Secretària General de l'Ajuntament de Silla.

Vocals:

Titular: José Manuel Domenech Bolea, Director de l'Àrea Econòmica i Serveis Generals de l'Ajuntament de Picanya.

Suplent: Inmaculada Sabido González, funcionària pertanyent a l'escala d'Administració General, Subescala Administrativa, de l'Ajuntament de Picanya.

Titular: María Adelina Sapiña Navarro, funcionària pertanyent a l'escala d'Administració General, Subescala Administrativa, de l'Ajuntament de Picanya.

Suplent: Rosa Soriano Artés, funcionària pertanyent a l'escala d'Administració General, Subescala Administrativa, de l'Ajuntament de Picanya.

Titular: Evaristo Muñoz Monterde, Secretari de l'Ajuntament de Rocafort.

Suplent: Mercedes Martínez Julián, funcionària pertanyent a l'escala d'Administració General, Subescala Administrativa, de l'Ajuntament de Picanya.

De conformitat amb el que s'estableix en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, els membres de l’Òrgan Tècnic de Selecció hauran d'abstindre's o podran ser recusats quan es donen els supòsits contemplats en els citats preceptes.

SEGON.- L’Òrgan Tècnic de Selecció haurà de constituir-se el pròxim dia17 de gener de 2022, a les 14:30 hores al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Picanya.

TERCER.- Comunicar a les persones interessades que el primer exercici de les proves selectives tindrà lloc el pròxim dia 24 de gener de 2022 a les 16.30 hores en l'Institut d'Educació Secundària “Enric Valor” de Picanya.

QUART.- Publicar aquesta Resolució de conformitat amb el que s'estableix en la normativa de funció pública i en les Bases de la Convocatòria.

CINQUÉ.- Notificar a les persones membres de l’Òrgan Tècnic de Selecció perquè tinguen coneixement.”

Picanya, a 20 de desembre de 2021.—L’alcalde, Josep Almenar i Navarro.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.