Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Nomenament tribunal procés selectiu 14 places d'auxiliar administratiu OEP 2019 i 2020

Fecha: 16-11-2020

Edicte de l’Ajuntament de Torrent sobre nomenament del tribunal qualificador en el procés selectiu per a catorze places d’auxiliar administratiu incloses en la OEP de 2019 i 2020.

EDICTE

En compliment del que es disposa en la base sisena de les reguladores del procés selectiu convocat per a la provisió de catorze places d’Auxiliar Administratiu d’administració general contingudes en l’Oferta d’Ocupació Pública de 2019 i 2020 d’aquest Ajuntament, pel present es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 26 d’octubre de 2020, ha determinat la composició concreta del Tribunal Qualificador mitjançant la designació dels seus membres en els termes següents:

PRESIDENT: Titular: JOSE JERICO ROCA (Auxiliar Administratiu – Ajuntament de Torrent) Suplent: FERNANDO SALOM HERRERO (Secretari General del Ple – Ajuntament de Torrent)

SECRETARI: Titular: JONATAN BAENA LUNDGREN (Secretari General de l’Administració Municipal - Ajuntament de Torrent). Suplent: JUAN ANTONIO GREGORI MORILLO (Tècnic Administració General - Ajuntament de Torrent).

VOCALS: Titular: MARIA CECILIA OLMOS JUNCOS (Agent – Ajuntament de Torrent) Suplent: ANGELA IRENE MARTINEZ GAVILAN (Tècnica Econòmic Financera – Ajuntament de Torrent) Titular: PRESENTACION MORA JUAN (Auxiliar Administrativa – Ajuntament de Torrent) Suplent: JOSEFINA POZO UCEDA (Auxiliar Administrativa – Ajuntament de Torrent) Titular: TOMAS BARREDA MORA (Auxiliar Administratiu – Ajuntament de Torrent) Suplent: GERMAN MONTANER SORIA (Auxiliar Administratiu – Ajuntament de Torrent) Coneixement del valencià: Titular: ANNA Mª GASCÓ BAILACH (Tècnica Promoció Lingüística - Ajuntament de Torrent) Suplent: IRENE ROCAFULL LUJÁN. (Tècnica Lingüística - Ajuntament de Xirivella). Coneixement Informàtica: Titular: MANUEL VICENTE HERRERO MAS. (Tècnic Superior de Informàtica – Ajuntament de Torrent) Suplent: JOSÉ LÓPEZ FAYOS (Programador de Sistemes – Ajuntament de Torrent)

El personal designat podrà al·legar causa d’abstenció, en el cas que concórrega en el mateix alguna de les circumstàncies previstes en l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Així mateix, els aspirants podran recusar-los en la forma prevista en l’article 24 de la citada Llei. Contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb els articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós-administratiu de la província de València o, indistintament a la seua elecció, en els d’aquella circumscripció en què tinga vostè el domicili, sempre que siga en la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà a la notificació o publicació d’aquest acte. No obstant això, de conformitat amb el qual disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l’article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat aquest acte, en el termini d’un mes, comptat en els termes regulats en l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Els citats terminis es computarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma, amb independència del temps que haguera transcorregut des de la notificació de l’actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma, de conformitat amb la Disposició Addicional Octava del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

A Torrent, a 29 d’octubre de 2020.—El secretari general d’Administració Municipal, Jonatan Baena Lundgren.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.