Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d'ocupació pública 2019-2020 de l'Ajuntament de Torrent: lloc, data i hora de les proves

Fecha: 05-02-2021

Edicte de l’Ajuntament de Torrent sobre llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, i lloc, data i hora de començament de les proves per a la provisió de catorce places d’auxiliar administratiu, contingudes en l’oferta d’ocupació pública de 2019 i 2020.

EDICTE

Finalitzat el termini concedit per a formular reclamacions contra el Decret núm. 5079/2020, de 4 de desembre, d’aquest Ajuntament que aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu convocat per a la provisió en propietat de catorze places d’auxiliar administratiu, pel present, es fa públic que, en compliment del que es disposa en les bases reguladores del citat procés selectiu, s’ha dictat Decret núm. 183/2021, de 21 de gener, modificat pel Decret núm. 331/2021, pel qual, entre altres, es resolen les reclamacions presentades a la llista provisional, s’aprova la llista definitiva i es determina la data de començament de les proves, en els següents termes:

Resolució reclamacions a la llista provisional

Estimar les al·legacions formulades per els/les aspirants Yolanda Cortes Rubio, M. José Gómez Bautista, Sergio Macias Rodrigo i Juana López Vilchez, en les quals esmenen el motiu de la seua exclusió.

Desestimar les al·legacions formulades per les aspirants Rebeca Gutierrez Valero i Diana de la Torre Massaguer, per ser el seu motiu d’exclusió no corregible d’acord amb la base cinquena de les bases reguladores específiques del procés selectiu

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

Elevar a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu convocat per a la provisió en propietat de catorze places d’auxiliar administratiu en els termes que resulten de la llista aprovada per Decret 5079/2020, de 4 de desembre, amb la inclusió de la Sra. Yolanda Cortes Rubio, Sra. M. José Gómez Bautista, Sr. Sergio Macias Rodrigo i Sra. Juana López Vilchez en la relació d’aspirants admesos pel torn lliure, de conformitat amb l’annex al referit Decret.

Lloc, data i hora de començament del primer exercici:

Lloc: Ciutat de l’Esport de Torrent (Parc Central) c/ Escultor Vicent Pallardo, s/n (Torrent)

Data: 5 de març de 2021.

Hora: 11.00 hores

Davant les circumstàncies excepcionals derivades de la situació provocada pel COVID-19 i les decisions que pogueren determinar-se derivades d’aquestes circumstàncies, amb una antelació mínima de 48 hores prèvies a la realització de la prova es publicaran en la pàgina web de l’Ajuntament (en l’apartat de rrhh/oposicions/Aux. Administratiu) les diferents entrades al recinte que s’habiliten per a l’accés de les persones opositores a aquest; el llistat i ordre de les quals accediran per cadascuna d’elles; la modificació, en el seu cas, del lloc de celebració de la prova; així com qualsevol altra circumstància que puga afectar la celebració d’aquesta.

En conseqüència, els aspirants admesos queden convocats en el lloc, data i hora indicats, per a la realització de la primera prova del procés selectiu. Amb la finalitat d’acreditar la seua identitat, els opositors hauran de presentar el document nacional d’identitat o, en defecte d’això, permís de conduir o passaport.

Contra el referit Decret núm. 183/2021, que aprova la llista definitiva d’aspirants, que posa fi a la via administrativa per als aspirants exclosos, de conformitat amb els articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós-administratiu de la província de València o, indistintament a la seua elecció, en els d’aquella circumscripció en què tinga vosté el domicili, sempre que siga en la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà a la notificació o publicació d’aquest acte. No obstant això, de conformitat amb el qual disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l’article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat aquest acte, en el termini d’un mes, comptat en els termes regulats en l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot això sense perjudici que puga interposar qualsevol un altre que estime pertinent

En Torrent, a 29 de gener de 2021.—El secretari general, Jonatan Baena Lundgren.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.