Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d'ocupació pública 2020 a l'Ajuntament d'Alfarp

Fecha: 23-12-2021

Edicte de l’Ajuntament d’Alfarp sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal.

EDICTE

Per Resolució d’Alcaldia d’aquest Ajuntament de data 10 de desembre de 2021, es va aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal corresponent a les places que a continuació es ressenyen. “Mitjançant Resolució d’Alcaldia d’aquest Ajuntament es va aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal, que compleix les previsions de l’article 2 del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, corresponent a les places que a continuació es ressenyen:

 

Personal funcionari:

GRUP/SUBGRUP

ESCALA

SUBESCALA

VACANTS

DATA D'ADSCRIPCIÓ

C2

GRAL

ADMIN

1

13/03/2012

C2

GRAL

ADMIN

1

01/08/2008

 

Personal laboral:

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

CATEGORIA LABORAL

VACANTS

DATA D'ADSCRICIÓN

AP

PEÓ

1

01/07/2009

AP

PEÓ

1

23/01/2018

 

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 70.2 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, es publica l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament d’Alfarp, en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l’Alcalde, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publi- cació del present anuncie, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s’optara per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci.

Tot açò sense perjudici de què puga interposar Vè. qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient al seu dret”. En Alfarp, 13 de desembre de 2021.—L’alcalde, Santiago Cervera Cardete.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.