Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d'ocupació pública 2020 a l'Ajuntament de Castelló de Rugat

Fecha: 18-05-2021

Anunci de l’Ajuntament de Castelló de Rugat sobre aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública 2021.

ANUNCI

Per Resolució d’Alcaldia d’aquest Ajuntament de data 5 de maig de 2021, s’ha aprovat l’Oferta d’Ocupació Pública corresponent a l’exercici 2021, segons el següent detall:

Personal funcionari

1.- Funcionaris de carrera:

Administració General

GRUP SUBGRUP CLASIF. NÚM. VACANT DENOMINACIÓ SISTEMA DE ACCÉS
A A2 FUNCIONARI ADMON. GENERAL 1 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ INTERNA HORIZONTAL
C C2 FUNCIONARI ADMON. GENERAL 1 ADMINISTRATIU/VA ADMINISTRACIÓ GENERAL CONCURS-OPOSICIÓ

Escala d’Administració Especial:

GRUP SUBGRUP CLASIF. NÚM. VACANT DENOMINACIÓ SISTEMA DE ACCÉS
C C1 POLICIA LOCAL 2 AGENT DE POLICIA LOCAL CONCURS-OPOSICIÓ

 

Personal laboral:

1.- Laboral fixe

GRUPO PROFESIONAL Núm. VACANTS DENOMINACIÓ SISTEMA DE ACCÉS
C2 1 OPERARI SERVEIS MUNICIPALS CONCURS-OPOSICIÓ
C2 1 AUXILIAR SOCIO- CULTURAL CONCURS-OPOSICIÓ
APF 2 NETEJADORES/ORS EDIFICIS PÚBLICS CONCURS-OPOSICIÓ

 

 

El que es fa públic per a general coneixement, advertint als interessats que contra aquesta Resolució podran interposar recurs potestatiu de reposició davant aquest Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació.

També podran interposar alternativament recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que estableixen els articles 30, 114-c) i 112.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Castelló de Rugat, 6 de maig de 2021.—L’alcalde, Antonio Esquinas Martínez.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.