Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d'ocupació pública 2020 a l'Ajuntament de Castelló de Rugat

Fecha: 18-05-2021

Anunci de l’Ajuntament de Castelló de Rugat sobre aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública 2021.

ANUNCI

Per Resolució d’Alcaldia d’aquest Ajuntament de data 5 de maig de 2021, s’ha aprovat l’Oferta d’Ocupació Pública corresponent a l’exercici 2021, segons el següent detall:

Personal funcionari

1.- Funcionaris de carrera:

Administració General

GRUP SUBGRUP CLASIF. NÚM. VACANT DENOMINACIÓ SISTEMA DE ACCÉS
A A2 FUNCIONARI ADMON. GENERAL 1 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ INTERNA HORIZONTAL
C C2 FUNCIONARI ADMON. GENERAL 1 ADMINISTRATIU/VA ADMINISTRACIÓ GENERAL CONCURS-OPOSICIÓ

Escala d’Administració Especial:

GRUP SUBGRUP CLASIF. NÚM. VACANT DENOMINACIÓ SISTEMA DE ACCÉS
C C1 POLICIA LOCAL 2 AGENT DE POLICIA LOCAL CONCURS-OPOSICIÓ

 

Personal laboral:

1.- Laboral fixe

GRUPO PROFESIONAL Núm. VACANTS DENOMINACIÓ SISTEMA DE ACCÉS
C2 1 OPERARI SERVEIS MUNICIPALS CONCURS-OPOSICIÓ
C2 1 AUXILIAR SOCIO- CULTURAL CONCURS-OPOSICIÓ
APF 2 NETEJADORES/ORS EDIFICIS PÚBLICS CONCURS-OPOSICIÓ

 

 

El que es fa públic per a general coneixement, advertint als interessats que contra aquesta Resolució podran interposar recurs potestatiu de reposició davant aquest Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació.

També podran interposar alternativament recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que estableixen els articles 30, 114-c) i 112.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Castelló de Rugat, 6 de maig de 2021.—L’alcalde, Antonio Esquinas Martínez.


Oposiciones de Codex relacionadas con la noticia

¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.