Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d'ocupació pública 2021 a l'Ajuntament de Bellreguard

Fecha: 10-01-2022

Ajuntament de Bellreguard

Edicte de l’Ajuntament de Bellreguard sobre oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal.

EDICTE

Per Resolució d’Alcaldia número 2021-0718 de data 29/12/2021 d’aquest Ajuntament, es va aprovar l’Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal corresponent a la/s plaça/s que a continuació es ressenyen per a l’any 2021, que compleix les previsions de l’article 19.Un. 9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, corresponent a la/s plaça/s que a continuació es ressenyen:

Personal laboral

 

Grup de

classificació

 

Categoría laboral

 

Vacants

Jornada laboral

A2

Mestre/a/educació infantil

1

100 %

C1

Tècnic/a educació infantil

4

100 %

 C1

Tècnic/A Educació Infantil

 1

25 hores

(37,7 %)

C2

Auxiliar administratiu/a

3

100 %

C2

Oficial 1º

4

100 %

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 70.2 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, es publica l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament de Bellreguard, en el Butlletí Oficial de la Província.

Bellreguard, 29 desembre de 2021.—L’alcalde, Joan Marco Pastor.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.