Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d'ocupació pública 2021 a l'Ajuntament de Sueca

Fecha: 22-12-2021

Edicte de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2021

EDICTE

Que en sessió extraordinària, celebrada el dia 9 de desembre de 2021, amb l’assistència de sis dels huit membres representatius que legalment la componen, per unanimitat de vots, que arriben al quòrum legalment establit en la matèria, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sueca, va acordar:

RRHH.- Aprovació OOP exercici 2021 - REH/2021/732

Vista la necessitat d’aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2021, cal demanar els corresponents informes per a procedir a la seua aprovació.

Vist l’informe d’Impacte de Gènere emès per l’Agent d’Igualtat de l’Ajuntament de Sueca en data 17 de novembre de 2021. Vist l’informe emés pel Tècnic de Recursos Humans de data 23 de novembre de 2021. Vist que l’oferta d’ocupació pública ha sigut negociada en la Mesa General de Negociació de Funcionaris de l’Excm. Ajuntament de Sueca, en la sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2021.

Vist el que antecedeix, de conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: Primer. Correspon informar la conveniència d’aprovar, previ els tràmits que es consideren pertinents, l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2021, amb el següent detall:

Places subjectes a taxa de reposició d’efectius:

 

Grup

Subgrup

Escala

Subescala

Vacants

Denominació

C

C1

Ad. Especial

Serv. Especials

3

Agent PL

B

-

Ad. Especial

Serv. Especials

1

Oficial PL

C

C1

General

Administrativa

3

Administratiu/va

A

A1

Especial

Tècnica

1

Bibliotecari/a

C

C1

Especial

Tècnica

1

Tècnic/a Auxiliar Informàtica

 

Places subjectes a taxa addicionals d’estabilització de l’ocupació temporal:

 

Grup

Subgrup

Escala

Subescala

Classe

Vacants

Denominació

C

C1

Ad. Especial

Serv. Especials

Policia Local

3

Agent PL

C

C1

Ad. Especial

Serv. Especial

Comeses especials

1

Monitor taller ocupacional

A

A1

Ad. Especial

Tècnica

Superior

1

T. Superior medi ambient

C

C2

Ad. Especial

Serv. Especials

Personal oficis

1

Oficial cementeri

AP

-

Ad. Especial

Serv. Especials

Personal oficis

2

Operari neteja

A

A2

Ad. Especial

Tècnica

Comeses especials

1

Tae víctimas delito

C

C2

Ad. Especial

Serv. Especials

Comeses especials

1

T. Aux. recepcionista

C

C2

Ad. Especial

Serv. Especials

Personal oficis

1

Insp. obres

C

C1

Ad. Especial

Serv. Especials

Comeses especials

1

Monitor/a conductor/a

A

A1

Ad. Especial

Tècnica

Superior

1

Psicòleg/a

C

C2

Ad. General

General

 

1

Auxiliar administratiu/va

 

Segon. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de València. Sueca, 13 de desembre de 2021.—L’alcalde-president, Dimas Francisco Vázquez España.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.