Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d'ocupació pública 2021 a l'Ajuntament de Xeresa

Fecha: 30-12-2021

 Edicte de l’Ajuntament de Xeresa sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2021.

EDICTE

Per Resolució d’Alcaldia núm.1560/2021 de data 22/12/2021 d’aquest Ajuntament, es va aprovar l’Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal corresponent a la/s plaça/s que a continuació es ressenyen per a l’any 2021.

 

PERSONAL FUNCIONARI

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

 

SUBGRUP

 

CLASSIFICACIÓ

VACANTS

 

Sistema d’accés

DATA D'ADSCRIPCIÓ

A

A1

Arquitecte superior 16%

1

Estabilització

1/01/2016

A

A2

Arquitecte tècnic 16%

1

Estabilització

1/01/2016

PERSONAL LABORAL

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

 

SUBGRUP

 

CLASSIFICACIÓ

VACANTS

 

Sistema d’accés

DATA D'ADSCRIPCIÓ

 

C

 

C2

 

Auxiliar Administrativa biblioteca

 

1

 

Consolidació

 

1/07/1996

 

C

 

C2

 

Auxiliar Administrativa biblioteca 50%

 

1

 

Estabilització

 

13/04/2009

AP

AP

Peons de neteja

2

Consolidació

8/10/1996

 

 

AP

 

 

AP

 

 

Peó manteniment

 

2

(1 encarregat)

 

Consolidació

 

1/07/1996

Estabilització

5/10/2018

 

 

C

 

 

C1

 

 

Tècnic d’educació infantil

 

 

2

 

Estabilització

 

2/09/2010

Consolidació

1/09/2004

 

A

 

A2

Professora d’educació infantil (Directora escoleta)

 

1

 

Estabilització

 

1/09/2009

                   

 

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 70.2 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, es publica l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament de Xeresa, en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma/Butlletí Oficial de la Província.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anuncie, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de València en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós- Administrativa. Si s’optara per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci. Tot açò sense perjudici de què puga interposar qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient al seu dret.

Xeresa, a 22 de desembre de 2021.—L’alcaldessa, Ana Isabel Peiró Canet.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.