Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d'ocupació pública 2021 a l'Ajuntament de Xeresa

Fecha: 30-12-2021

 Edicte de l’Ajuntament de Xeresa sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2021.

EDICTE

Per Resolució d’Alcaldia núm.1560/2021 de data 22/12/2021 d’aquest Ajuntament, es va aprovar l’Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal corresponent a la/s plaça/s que a continuació es ressenyen per a l’any 2021.

 

PERSONAL FUNCIONARI

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

 

SUBGRUP

 

CLASSIFICACIÓ

VACANTS

 

Sistema d’accés

DATA D'ADSCRIPCIÓ

A

A1

Arquitecte superior 16%

1

Estabilització

1/01/2016

A

A2

Arquitecte tècnic 16%

1

Estabilització

1/01/2016

PERSONAL LABORAL

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

 

SUBGRUP

 

CLASSIFICACIÓ

VACANTS

 

Sistema d’accés

DATA D'ADSCRIPCIÓ

 

C

 

C2

 

Auxiliar Administrativa biblioteca

 

1

 

Consolidació

 

1/07/1996

 

C

 

C2

 

Auxiliar Administrativa biblioteca 50%

 

1

 

Estabilització

 

13/04/2009

AP

AP

Peons de neteja

2

Consolidació

8/10/1996

 

 

AP

 

 

AP

 

 

Peó manteniment

 

2

(1 encarregat)

 

Consolidació

 

1/07/1996

Estabilització

5/10/2018

 

 

C

 

 

C1

 

 

Tècnic d’educació infantil

 

 

2

 

Estabilització

 

2/09/2010

Consolidació

1/09/2004

 

A

 

A2

Professora d’educació infantil (Directora escoleta)

 

1

 

Estabilització

 

1/09/2009

                   

 

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 70.2 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, es publica l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament de Xeresa, en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma/Butlletí Oficial de la Província.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anuncie, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de València en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós- Administrativa. Si s’optara per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci. Tot açò sense perjudici de què puga interposar qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient al seu dret.

Xeresa, a 22 de desembre de 2021.—L’alcaldessa, Ana Isabel Peiró Canet.


Oposiciones de Codex relacionadas con la noticia

¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.