Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d'ocupació pública 2021 Entitat Pública Empresarial Aigües i Sanejament de Sueca

Fecha: 10-01-2022

Entitat Pública Empresarial Aigües i Sanejament de Sueca

Anunci de l’Entitat Pública Empresarial Aigües i Sanejament de Sueca sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública 2021.

ANUNCI

María Consuelo de Sales Moreno Grau, secretaria de L’EPE Aigües i Sanejament de Sueca.

Certifique: Que en sessió ordinària, celebrada el dia 21 de Desembre de 2021, amb l’assistència de 8 dels tretze membres representatius que legalment la componen, per unanimitat de vots a favor (Sra. Estefania Requeni, Sra. Manuela Egea, Sra. Celia Beltran, Sr. Carles Vázquez, Sr. Dimas Vázquez , Sra. Noelia Benedito i Sr. Vladimir Micó, Sr. Sergi Tomás), que arriben al quòrum legalment establit en matèria, el Consell d’Administració de l’EPE Aigües i Sanejament de Sueca, va acordar:

6.- APROVACIÓ OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2021 AIGÜES DE SUECA.

Vista la documentació en els termes que consta en l’expedient adjunt.

Qui subscriu, proposa al Consell d’Administració de la EPE Aigües i Sanejament de Sueca el següent:

PRIMER.- Aprovar pels membres del Consell d’Administració l’Oferta d’Ocupació Pública 2021 de l’EPE Aigües i Sanejament de Sueca d’acord amb el següent resum:

 

Reposició:

 

CATEGORIA

CONVENI APLICACIO

 

SERVEI

 

CLASSE

 

VACANTS

 

DENOMINACIÓ

 

ALTA DIRECCIO

ESTATUTS ENTITAT-CONVENI AIGÜES SUECA

 

ADMINISTRACIÓ

 

PERSONAL DIRECTIU

 

1

 

GERÈNCIA

 

ENGINYER TÈCNIC

CONVENI C. AIGÜES SUECA

 

ADMINISTRACIÓ

PERSONAL TÈCNIC

 

1

 

TITOLAT GRAU MITJÀ

 

ADMINISTRATIU

CONVENI C. AIGÜES SUECA

 

ADMINISTRACIÓ

PERSONAL ADMINISTRACIÓ

 

1

ADMINISTRATIU BASE

 

OFICIAL DE PRIMERA

CONVENI C. AIGÜES SUECA

AIGÜES POTABLES

 

PERSONAL OFICIS

 

1

 

OFICIAL 1ª LAMPISTA

 

GRUP III NIVELL I

CONVENI C.E. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I GIM.

 

PISCINES MUNICIPALS

 

PERSONAL TÈCNIC

 

 

1

 

COORDINADOR PISCINES

 

GRUP III NIVELL II

CONVENI C.E. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I GIM.

 

PISCINES MUNICIPALS

 

PERSONAL TÈCNIC

 

 

1

 

MONITOR MULTIDISCIPLINAR

 

AUXILIAR JARDINERIA

CONVENI ESTATAL JARDINERIA

 

JARDINS

 

PERSONAL OFICIS

 

1

 

AUXILIAR JARDINER

 

Estabilització:

 

CATEGORIA

CONVENI APLICACIO

 

SERVEI

 

CLASSE

 

VACANTS

 

DENOMINACIÓ

 

ADMINISTRATIU

CONVENI C. AIGÜES SUECA

 

ADMINISTRACIÓ

PERSONAL ADMINISTRACIÓ

 

1

ADMINISTRATIU BASE

 

OFICIAL DE PRIMERA

CONVENI C. AIGÜES SUECA

AIGÜES POTABLES

 

PERSONAL OFICIS

 

1

 

OFICIAL 1ª LAMPISTA

 

ENCARREGAT JARDINS

CONVENI

C. ESTATAL JARDINERIA

 

JARDINS

 

PERSONAL OFICIS

 

1

 

ENCARREGAT JARDINS

 

AUXILIAR JARDINERIA

CONVENI ESTATAL JARDINERIA

 

JARDINS

 

PERSONAL OFICIS

 

3

 

AUXILIAR JARDINER

 

GRUP IV NIVELL I

CONVENI C.E. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I GIM.

 

PISCINES MUNICIPALS

 

PERSONAL ADMINISTRACIÓ

 

 

2

 

 

RECEPCIONISTA

 

GRUP III NIVELL II

CONVENI C.E. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I GIM.

 

PISCINES MUNICIPALS

 

PERSONAL TÈCNIC

 

 

2

 

MONITOR MULTIDISCIPLINAR

 

 

GRUP V

CONVENI C.E. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I GIM.

 

PISCINES MUNICIPALS

 

 

PERSONAL OFICIS

 

 

1

 

 

PERSONAL NETEJA

I per que així conste, d’ordre i amb vist i plau del Sr. Alcalde, i amb l’excepció a la qual en refereix l’art. 206 del Reglament d’Organització,

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estenc aquest certificat.

A Sueca, a 22 de desembre de 2021.—L’alcalde, Dimas Vázquez España.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.