Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d'ocupació pública 2021 Mancomunidad de la Ribera Alta

Fecha: 10-01-2022

Mancomunitat de la Ribera Alta

Anunci de la Mancomunitat de la Ribera Alta sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública 2021.

ANUNCI

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 70.2 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/ 2015, de 30 d'octubre, es publica l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de la Mancomunitat de la Ribera Alta, al Butlletí Oficial de Oficial de la Província.

Per decret de la Presidència s’ha aprovat el següent:

PRIMER: Aprovar l’OOP/2021, per a la estabilització de l’ocupació temporal regulada en el Reial Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temeporalitat en l’ocupació pública, amb caràcter condicionat a l’aprovació i entrada en vigor de la modificació de la Plp/RLT en tràmit, així com a l’aplicació de la normativa relativa a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal que afavorisca la simplificació del procediment en la seua cobertura, amb el següent contingut:

  1. TORN LLIURE (procediment d’estabilització de l’ocupació temporal segons RD L 14/2021 i normativa de desenvolupament):

 

Classificació Programa

Nombre

Denominació

Grup de Tttulació

Escala

Subescala

920

Adm. Gral.

1

Cap de Serveis Jurídics

A1

A.E.

Tècnica

241

Foment Ocupació

1

ADL Europa

A2*

A.E

Tècnica

920

Adm. Especial

1

Director/a Promoció Econòmica

A1

A.E.

Tècnica

1621

Medi ambient/residus

1

Tècnic/a de Medi Ambient

A2*

A.E.

Tècnica

334

Promoció Cultural i Llingüística

1

Tècnic Promoció Valencià

A2*

A.E.

Tècnica

231

EEIIA

3

Psicòleg/a

A2*

A.E.

Tècnica

231

EEIIA

1

Pedagoga

A2*

A.E.

Tècnica

231

EEIIA

1

Educador/a Social

A2

A.E.

Tècnica

231

Serveis Socials Generals

5

S.A.D.

C2

A.E.

SS.Especials

231

Serveis Socials Generals

6

Treballador/a social

A2

A.E.

Tècnica

231

Serveis Socials Generals

1**

Treballador/a social

A2

A.E.

Tècnica

231

Serveis Socials Generals

2

Educador/a Social

A2

A.E.

Tècnica

231

Serveis Socials Generals

1

Auxiliar Administratiu/va

C2

A.G.

Auxiliar

231

Igualtat

1

Advocat/ada

A2*

A.E.

Tècnica

231

PANGEA

1

Educador/a social

A2

A.E.

Tècnica

3321

Arxius

3

Arxiver/a

A2*

A.E.

Tècnica

134

Multes

1

Administratiu/va

C1

A.G.

Administrativa

924

Informàtica

1

Informàtic/a

B

A.E.

Tècnica

1621

Medi Ambient/Residus

1

Administratiu/va

C1

A.G.

Administrativa

311

UPCCA

2

Psicòleg/a

A2*

A.E.

Tècnica

(*) OBSERVACIÓ: Període de transició a la plena aplicació de les titulacions del Pla Bolònia: En el cas de places qualificades com a A2, si la persona que ocupa la plaça de nova creació, té reconeguda amb anterioritat per esta Mancomunitat, la condició d'empleat/da del nivell de titulació A1; es mantindrà, excepcionalment i personalment per a dit/a empleat/da, eixe nivell de titulació, al igual que el CD i CE que li correspongan segons els pressupostos aprovats per a un A1, fins el moment en el que finalitze la seua condició d'empleat/da en actiu d'esta Mancomunitat. Això independentment de la qualificació de la plaça en el nivell de titulació A2 i en atenció al període transitori cap a la plena aplicació del Pla Bolònia que travessen en estos anys les AAPP”.

(**) OBSERVACIÓ: Lloc amb jornada parcial 2.-PROMOCIÓ INTERNA:

 

920

Adm. Gral

1

Administratiu/va

C1***

A.G.

Administrativa

920

Adm. Gral

1

Administratiu/va

C1***

A.G.

Administrativa

(***) OBSERVACIÓ: En el moment en el que es cobreixen les places ofertades, es procedirà a la amortització dels llocs d’ origen de les funcionaries que les ocupen.

SEGON: Publicar en els Taulers Municipals, en la seu electrònica de la pàgina web de la Mancomunitat i en el Butlletí Oficial de la Província,

l'Oferta d'Ocupació Pública de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, poden interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o se n'hagi produït la desestimació per silenci.

Alzira, a 23 de desembre de 2021.—El president, Txema Peláez Palazón.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.