Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d'ocupació pública 2022 Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Fecha: 07-06-2022

Edicte de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació (OPO) per l’any 2022, OPO

addicional d’estabilitzacio, aixi com modificació i refundició de les OPO anteriors. (Exp. 004-0040/2022).

EDICTE

Mitjançant Resolució de la Regidoria Delegació de Personal de data 24 de maig de 2022, s’ha resolt, el següent:

Primer. Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública ordinària de l’exercici 2022 que es reprodueix seguidament fixant el termini màxim per a la convocatòria dels processos selectius que es deriven en el termini improrrogable de tres anys des de la seua publicació en el BOPV, tot açò en compliment del que es disposa en l’article 70 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic:

 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA ORDINARIA 2022

Num

places vacants OPO

Torn preferent de selecció

 

Naturalesa

 

Escala

 

Subescala

 

Classe

 

Categoria

 

Denominació

 

Grup

EBEP

Llegenda: PI, promoció interna; PIR, promoció interna restringida; PII, promoció interna interadministrativa; TL, torn lliure; TL (CET), torn lliure amb

consolidació d’ocupació temporal; TL (RD), Torn lliure restringit per a dones; CM, concurs de mobilitat personal d’altres administracions; DFA, torn restringit personal amb diversitat funcional física; DPI, torn restringit personal amb diversitat psíquica, intel·lectual o sensorial .

1

1 PIR

Funcionari de

carrera

Administració

General

Tècnica

 

 

Tècnic/a d’Administració

General

A1

1

1 PIR

Funcionari de

carrera

Administració

General

Gestió

 

 

Tècnic/a de Gestió

d’Administració General

A2

1

1 PI

Funcionari de

carrera

Administració

General

Administrativa

 

 

Administratiu/tiva

C1

3

1 TL

2 PI

Funcionari de

carrera

Administració

General

Auxiliar

 

 

Auxiliar Administratiu

C2

3

3 PI

Funcionari de

carrera

Administració

Especial

Tècnica

Mitjana

 

Treballador/a Social

A2

1

1 DFA

Funcionari de carrera

Administració

Especial

Tècnica

Mitjana

 

Delineant/a Pràctic en

Topografia

B

 

4

2 PI

1 PII

1 CM

Funcionari de carrera

Executiva del

Cos de la

Policia Local

 

 

 

Oficial

 

Oficial/a

 

B

 

3

1 TL

1 TL (RD)

1 CM

Funcionari de carrera

Bàsica del

Cos de la

Policia Local

 

 

 

Agent

 

Agent

 

C1

17

 

Total Funcionari de carrera

 

1

 

1 DFA

Funcionari de

carrera amb dedicació parcial

 

Administració

Especial

 

Tècnica

 

Superior

 

 

Psicóleg/loga

 

A1

1

 

Total Funcionari de carrera amb dedicació parcial

1

1 PIR

Laboral fix

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal

d’Oficis

Oficial

Conductor/a

C2

3

3 TL

Laboral fix

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal

d’Oficis

Operari

Operari/a d’Oficis Múltiples

E

4

 

Total Laboral fix

 

1

 

1 TL

Laboral fix amb

dedicació parcial

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal d’Oficis

 

Operari

 

Netejador/a

 

E

1

 

Total personal laboral fix amb dedicació parcial

 

 

 

23

6 TL

1 TL (RD)

2 DFA

8 PI

3 PIR

1 PII

2 CM

 

 

 

TOTAL PLACES INCLOSES EN L’OPO ORDINARIA DE 2022

 

Segon. Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública addicional o extraordinària d’estabilització 2022 que es reprodueix seguidament fixant el termini màxim per a la publicació de les convocatòries dels processos selectius d’estabilització en la data del 31 de desembre de 2022 i la data de resolució dels processos el 31 de desembre de 2024, tot açò en compliment del que es disposa en l’article 2.2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per la Reducció de la Temporalitat en el sector públic.

 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA ADDICIONAL O EXTRAORDINARIA D’ESTABILITZACIÓ 2022

Num

places vacants OPO

Torn preferent de selecció

 

Naturalesa

 

Escala

 

Subescala

 

Classe

 

Categoria

 

Denominació

 

Grup

EBEP

Llegenda: EST, torn lliure amb estabilització d’ocupació temporal L20/2021; (CON),concurs de mèrits; (COP), cocurs-oposició.

2

2 EST (CON)

Funcionari de

carrera

Administració

General

Administrativa

 

 

Administratiu/tiva

C1

8

8 EST (CON)

Funcionari de

carrera

Administració

General

Auxiliar

 

 

Auxiliar Administratiu

C2

2

2 EST (CON)

Funcionari de

carrera

Administració

General

Subalterna

 

 

Subaltern/a

E

2

2 EST (CON)

Funcionari de

carrera

Administració

Especial

Tècnica

Mitjana

 

Arquitecte/a Tècnic/a

A2

1

1 EST (CON)

Funcionari de

carrera

Administració

Especial

Tècnica

Mitjana

 

Bibliotecari/a Arxiver/a

A2

2

2 EST (COP)

Funcionari de

carrera

Administració

Especial

Tècnica

Mitjana

 

Educador/a Social

A2

1

1 EST (CON)

Funcionari de

carrera

Administració

Especial

Tècnica

Mitjana

 

Tècnic/a Mitjà/na

d’Informàtica

A2

2

1 EST (CON)

1 EST (COP)

Funcionari de

carrera

Administració

Especial

Tècnica

Mitjana

 

Treballador/a Social

A2

1

1 EST (CON)

Funcionari de

carrera

Administració

Especial

Tècnica

Auxiliar

 

Auxiliar Arxius i Biblioteca

C2

21

 

Total Funcionari de carrera

 

1

 

1 EST (COP)

Funcionari de

carrera amb dedicació parcial

 

Administració

General

 

Auxiliar

 

 

 

Auxiliar Administratiu

 

C2

1

 

Total Funcionari de carrera amb dedicació parcial

1

1 EST (CON)

Laboral fix

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal

d’Oficis

Oficial

Oficial/a 1ª Electricista

C2

1

 

Total Laboral Fix

 

2

 

2 EST (COP)

Laboral fix amb

dedicació parcial

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal d’Oficis

 

Operari

 

Netejador/a

 

E

2

 

Total personal laboral fix amb dedicació parcial

25

19 EST (CON)

6 EST (COP)

TOTAL PLACES INCLOSES EN L’OPO ADDICIONAL O EXTRAORDINÀRIA D'ESTABILITZACIO 2022

 

Tercer. Modificar i refondre les anteriors i vigents Ofertes d’Ocupació Pública de l’Ajuntament, tot això a la vista de les adequacions necessàries que s’han de realitzar per donar compliment i efectivitat a la vigent

LPGE de 2022 i Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per la Reducció de la Temporalitat en

 

Tercer. Modificar i refondre les anteriors i vigents Ofertes d’Ocupació Pública de l’Ajuntament, tot això a la vista de les adequacions necessàries que s’han de realitzar per donar compliment i efectivitat a la vigent LPGE de 2022 i Llei 20/2021, de 28 de desembre, de Mesures Urgents per la Reducció de la Temporalitat en el sector públic, les quals quedaran configurades segons determina el següent detall:

 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2018

Num

places vacants OPO

Torn preferent de selecció

 

Naturalesa

 

Escala

 

Subescala

 

Classe

 

Categoria

 

Denominació

 

Grup

EBEP

Llegenda: PI, promoció interna; PIR, promoció interna restringida; PII, promoció interna interadministrativa; TL, torn lliure; TL (CET), torn lliure amb

consolidació d’ocupació temporal; TL (RD), Torn lliure restringit per a dones; CM, concurs de mobilitat personal d’altres administracions; DFA, torn restringit personal amb diversitat funcional física; DPI, torn restringit personal amb diversitat psíquica, intel·lectual o sensorial .

2

2 PI

Funcionari de carrera

Administració

General

Auxiliar

 

 

Auxiliar Administratiu

C2

1

1 PIR

Funcionari de

carrera

Administració

Especial

Tècnica

Superior

 

Psicóleg/loga

A1

 

2

1 PI

1 TL

Funcionari de carrera

Técnica del

Cos de la

Policia Local

 

 

 

Inspector

 

Inspector/a

 

A2

5

 

Total Funcionari de carrera

 

2

1 DFA

1 TL (CET)

 

Laboral fix

Administració

Especial

Serveis

Especials

Comeses

Especials

Nivell

diplomat universitari

Agent de Desenvolupament

Local

 

A2

 

 

 

 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2018

Num

places vacants OPO

Torn preferent de selecció

 

Naturalesa

 

Escala

 

Subescala

 

Classe

 

Categoria

 

Denominació

 

Grup

EBEP

Llegenda: PI, promoció interna; PIR, promoció interna restringida; PII, promoció interna interadministrativa; TL, torn lliure; TL (CET), torn lliure amb

consolidació d’ocupació temporal; TL (RD), Torn lliure restringit per a dones; CM, concurs de mobilitat personal d’altres administracions; DFA, torn restringit personal amb diversitat funcional física; DPI, torn restringit personal amb diversitat psíquica, intel·lectual o sensorial .

1

1 TL (CET)

Laboral fix

Administració

Especial

Técnica

Mitjana

 

Mestre/a EPA

A2

 

1

 

1 TL (CET)

 

Laboral fix

Administració

Especial

Serveis

Especials

Comeses

Especials

Nivell

graduat escolar

Auxiliar de Muntatges

Culturals

 

C2

1

1 PIR

Laboral fix

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal

Oficis

Oficial

Conductor/a

C2

 

3

 

3 TL (CET)

 

Laboral fix

Administració

Especial

Serveis

Especials

Comeses

Especials

Nivell graduat

escolar

 

Monitor/a d’Esports

 

C2

1

1 TL (CET)

Laboral fix

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal

Oficis

Oficial

Oficial/a 1ª Electricista

C2

6

5 TL (CET)

1 PIR

Laboral fix

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal

Oficis

Oficial

Oficial Oficis Múltiples

C2

1

1 TL (CET)

Laboral fix

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal

Oficis

Oficial

Operari vigilant

C2

16

 

Total personal laboral fix

 

1

 

1 TL (CET)

Laboral fix amb

dedicació parcial

Administració

Especial

Serveis

Especials

Comeses

Especials

Nivell

graduat escolar

 

Monitor/a d’Esports

 

C2

 

2

1 DFA

1 DPI

Laboral fix amb

dedicació parcial

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal d’Oficis

 

Operari

 

Netejador/a

 

E

 

5

4 TL (CET)

1 TL

Laboral fix amb

dedicació parcial

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal d’Oficis

 

Operari

 

Operari Ajuda a Domicili

 

E

8

 

Total personal laboral fix amb dedicació parcial

 

1

 

1 TL (CET)

Laboral fix

discontinu amb dedicació parcial

 

Administració

Especial

 

Técnica

 

Superior

 

 

Professor de Valencià

 

A1

 

1

 

1 TL (CET)

Laboral fix

discontinu amb dedicació parcial

 

Administració

Especial

 

Técnica

 

Mitjana

 

 

Mestre/a EPA

 

A2

 

1

 

1 TL (CET)

Laboral fix

discontinu amb dedicació parcial

 

Administració

Especial

 

Técnica

 

Mitjana

 

 

Monitor/a Arts Plàstiques

 

C1

 

1

 

1 TL (CET)

Laboral fix

discontinu amb dedicació parcial

 

Administració

Especial

 

Técnica

 

Mitjana

 

 

Monitor/a d’Anglès

 

C1

4

 

Total personal laboral fix discontinu amb dedicació parcial

 

 

33

2 TL

22 TL (CET)

2 DFA

1 DPI

3 PI

3 PIR

 

 

TOTAL PLACES INCLOSES EN L’OPO

 

 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2019

Num

places vacants OPO

Torn preferent de selecció

 

Naturalesa

 

Escala

 

Subescala

 

Classe

 

Categoria

 

Denominació

 

Grup

EBEP

Llegenda: PI, promoció interna; PIR, promoció interna restringida; PII, promoció interna interadministrativa; TL, torn lliure; TL (CET), torn lliure amb

consolidació d’ocupació temporal; TL (RD), Torn lliure restringit per a dones; CM, concurs de mobilitat personal d’altres administracions; DFA, torn restringit personal amb diversitat funcional física; DPI, torn restringit personal amb diversitat psíquica, intel·lectual o sensorial .

1

1 PI

Funcionari de

carrera

Administració

General

Tècnica

 

 

Tècnic/a d’Administració

General

A1

 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2019

Num

places vacants OPO

Torn preferent de selecció

 

Naturalesa

 

Escala

 

Subescala

 

Classe

 

Categoria

 

Denominació

 

Grup

EBEP

Llegenda: PI, promoció interna; PIR, promoció interna restringida; PII, promoció interna interadministrativa; TL, torn lliure; TL (CET), torn lliure amb

consolidació d’ocupació temporal; TL (RD), Torn lliure restringit per a dones; CM, concurs de mobilitat personal d’altres administracions; DFA, torn restringit personal amb diversitat funcional física; DPI, torn restringit personal amb diversitat psíquica, intel·lectual o sensorial .

1

1 PIR

Funcionari de carrera

Administració

General

Gestió

 

 

Tècnic/a de Gestió d’Administració General

A2

1

1 PIR

Funcionari de

carrera

Administració

General

Administrativa

 

 

Administratiu/tiva

C1

1

1 PI

Funcionari de

carrera

Administració

General

Auxiliar

 

 

Auxiliar Administratiu

C2

1

1 PI (*)

Funcionari de

carrera

Administració

Especial

Tècnica

Mitjana

 

Educador/a Social

A2

1

1 PIR

Funcionari de

carrera

Administració

Especial

Tècnica

Mitjana

 

Tècnic/a bàsic/a d’Informàtica

B

6

 

Total Funcionari de carrera

1

1 PIR

Laboral fix

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal

Oficis

Oficial

Oficial/a 1ª Electricista

C2

11

11 PIR

Laboral fix

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal

Oficis

Oficial

Oficial/a d’Oficis Múltiples

C2

12

 

Total Laboral fix

18

3 PI

15 PIR

TOTAL PLACES INCLOSES EN L’OPO

(*) Places que seran convocades per torn lliure per haver finalitzat el procés de selecció de promoció interna sense que es proveïren les places vacants.

 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2020

Num

places vacants OPO

Torn preferent de selecció

 

Naturalesa

 

Escala

 

Subescala

 

Classe

 

Categoria

 

Denominació

 

Grup

EBEP

Llegenda: PI, promoció interna; PIR, promoció interna restringida; PII, promoció interna interadministrativa; TL, torn lliure; TL (CET), torn lliure amb

consolidació d’ocupació temporal; TL (RD), Torn lliure restringit per a dones; CM, concurs de mobilitat personal d’altres administracions; DFA, torn restringit personal amb diversitat funcional física; DPI, torn restringit personal amb diversitat psíquica, intel·lectual o sensorial .

1

1 PI (*)

Funcionari de carrera

Administració

Especial

Tècnica

Mitjana

 

Delineant/a Pràctic en

Topografia

B

1

 

Total Funcionari de carrera

 

1

 

1 PI (*)

Funcionari de

carrera amb dedicació parcial

 

Administració

Especial

 

Tècnica

 

Mitjana

 

 

Assessor/a Jurídic/a

 

A2

1

 

Total Funcionari de carrera amb dedicació parcial

 

1

 

1 PI (*)

 

Laboral fix

Administració

Especial

Serveis

Especials

Comeses

Especials

Nivell

diplomat universitari

 

Tècnic/a de Joventut

 

A2

2

2 TL

Laboral fix

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal d’Oficis

Operari

Operari/a d’Oficis Múltiples

E

3

 

Total Laboral fix

 

2

1 DPI

1 DFA

Laboral fix amb

dedicació parcial

Administració

Especial

Serveis

Especials

Personal d’Oficis

 

Operari

 

Netejador/a

 

E

2

 

Total Laborl fix amb dedicació parcial

 

7

2 TL

1 DFA

1 DPI

3 PI

 

TOTAL PLACES INCLOSES EN L’OPO

(*) Places que seran convocades per torn lliure per haver finalitzat el procés de selecció de promoció interna sense que es proveïren les places vacants.

 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2021

Num

places vacants OPO

Torn

preferent de selecció

 

 

Naturalesa

 

 

Escala

 

 

Subescala

 

 

Classe

 

 

Categoria

 

 

Denominació

 

Grup

EBEP

Llegenda: PI, promoció interna; PIR, promoció interna restringida; PII, promoció interna interadministrativa;

TL, torn lliure; TL (CET), torn lliure amb consolidació d’ocupació temporal; TL (RD), Torn lliure restringit per a dones; CM, concurs de mobilitat personal d’altres administracions; DFA, torn restringit personal amb diversitat funcional física; DPI, torn restringit personal amb diversitat psíquica, intel·lectual o sensorial .

 

1

 

1 PI

 

Funcionari de carrera

 

Administració

Especial

 

Técnica

 

Mitjana

 

Enginyer/a

Tècnic/a de Medi

Ambient

 

A2

1

 

Total Funcionari de carrera

 

 

2

 

 

2 TL

Laboral fix

amb dedicació parcial

 

Administració

Especial

 

Serveis

Especials

 

Personal d’Oficis

 

 

Operari

 

 

Netejador/a

 

 

E

2

 

Total personal laboral fix amb dedicació parcial

 

3

2 TL

1 PI

 

TOTAL PLACES INCLOSES EN L’OPO

 

Tercer. Disposar que per part de la Secció de Personal s’impulsen i tramiten els diversos expedients de convocatòria i aprovació de bases per la selecció de les places incloses en les diverses OPO d’aquest Ajuntament pendents de convocatòria i procés de selecció. Quart. Remetre anunci de la present Oferta al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació, i remetre la corresponent Resolució a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat Valenciana. Cinquè. Aquest acte administratiu esgota la via administrativa i qualsevol interessat pot interposar recurs contenciós administratiu davant el corresponent jutjat contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la recepció de la corresponent notificació o de la seua publicació. També es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la recepció de la notificació o publicació. Tot això sense perjuí d’exercir-ne qualsevol altre que estime procedent. La qual cosa es fa pública per a general coneixement. Tot això sense perjuí d’exercir-ne qualsevol altre que estime procedent.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement. Tavernes de la Valldigna, 24 de maig de 2022.

 

El Cap de l'Activitat de RR.HH. i Gestió de Personal

Valentín Vercher Manclús


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.