Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d'ocupació pública 2022 l'Ajuntament de Sueca

Fecha: 03-06-2022

Edicte de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2022.

EDICTE

Que en sessió ordinària, celebrada el dia 9 de maig de 2022, amb l’assistència de set dels huit membres representatius que legalment la componen, per unanimitat de vots, que arriben al quòrum legalment establit en la matèria, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sueca, va acordar:

27.- RRHH.- Aprovació OOP 2022 - REH/2022/205

Vista la necessitat d’aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2022, cal demanar els corresponents informes per a procedir a la seua aprovació.

Vist l’informe d’Impacte de Gènere emès per l’Agent d’Igualtat de l’Ajuntament de Sueca en data 21 d’abril de 2022. Vist l’informe emés pel Tècnic de Recursos Humans de data 04 de maig de 2022.

Vista la fiscalització favorable de la Intervenció Municipal.

Vist que l’oferta d’ocupació pública ha sigut negociada en la Mesa General de Negociació de Funcionaris de l’Excm. Ajuntament de Sueca, en la sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2022.

Vist el que antecedeix, de conformitat amb la proposta del Sr. alcalde, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Correspon informar la conveniència d’aprovar, previ els tràmits que es consideren pertinents, l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2022, amb el següent detall:

Places subjectes a taxa de reposició d’efectius:

 

Grup

Subgrup

Escala

Subescala

Vacants

Denominació

Provisió

A

A1

General

Tècnica

1

TAG-CAP Àrea SS

C/O

A

A1

Especial

Tècnica

1

Psicòleg

C/O

A

A2

Especial

Tècnica

1

Professor EPA

C/O

C

C1

General

Administrativa

1

Administratiu/va

C/O

C

C1

Especial

Tècnica

1

Tècnic/a Auxiliar Informàtica

C/O

B

 

Especial

Serveis Especials

1

Oficial Policia Local

C/O

 

Reserva promoció interna:

 

Grup

Subgrup

Escala

Subescala

Vacants

Denominació

Provisió

C

C1

General

Administrativa

2

Administratiu/va

C/O

 

Places subjectes a taxa addicional d’estabilització derivada de la Llei 20/2021:

Places en plantilla i incloses en la RLT

 

Grup

Subgrup

Escala

Subescala

Classe

Vacants

Denominació

Provisió

C

C1

Ad. Especial

Serv. Especials

Policia Local

3

Agent Pl

O

C

C2

Ad. Especial

Serv. Especials

Personal Oficis

2

Oficial Cementeri

C/O

C

C2

Ad. General

General

 

1

Auxiliar Administratiu/va

C

C

C1

Ad. Esp.

Serv. Esp.

Com. Esp.

1

Monitor Taller Oc.

C

C

C2

Ad. Esp.

Serv. Esp.

P. Oficis

1

Of. Conductor

C

A

A2

Ad. Esp.

Serv. Esp.

Tècnica

1

Enginyer Tècnic

C

AAPP

 

Ad. Esp.

Serv. Esp.

P. Oficis

1

Ajudant Electricista

C

AAPP

 

Ad. Esp.

Serv. Esp.

Com. Esp.

1

Cuidador Taller Ocupacions

C

AAPP

 

Ad. Esp.

Serv. Esp.

P. Oficis

2

Operari Neteja

C

 

Places fora de plantilla i no incloses en la RLT

 

Grup

Subgrup

Escala

Subescala

Classe

Vacants

Denominació

Provisió

A

A2

Especial

Tècnica

 

1

Adl / t. Turisme

C/O

A

A2

Especial

Tècnica

S. Especials

3

E. Social

C/O

C

C1

General

Administratiu/va

 

3

Administratius/ves

C/O

C

C2

General

Auxiliar

 

2

Auxiliar adm.

C/O

A

A2

Especial

Tècnica

 

5

Treballador/a social

C/O

A

A1

Especial

Tècnica

 

2

Psicòleg/a

C/O

A

A2

Especial

Tècnica

S. Especials

1

Agent igualtat

C/O

B

 

Especial

 

 

1

Promotor/a igualtat

C/O

A

A1

Especial

Tècnica

 

1

Assessor/a jurídic

C/O

B

 

Especial

 

S. Especials

2

TIS

C/O

A

A2

Especial

Tècnica

 

3

ADL

C/O

 

 

Segon. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de València. Tercer. Notificar al Servei de Recursos Humans i a les Seccions Sindicals.

Sueca, 10 de maig de 2022.—L’alcalde-president, Dimas Francisco Vázquez España.

 


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.