Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d'ocupació pública d'estabilització Ajuntament de la Pobla Llarga

Fecha: 03-06-2022

Anunci de l’Ajuntament de la Pobla Llarga sobre oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal derivada de la Llei 20/2021.

ANUNCI

Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2022-0478 de data 12/05/2022 d’aquest Ajuntament es va aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, corresponent a la/s plaça/s que a continuació es ressenyen:

Personal funcionari:

 

Grup/ subgrup

Denominació

Vacants

Sistema d’acces

C1

Agent de policia

2

Concurs

Total

2

 

 

Personal laboral:

 

Grup/ subgrup

Denominació

Vacants

Sistema d’acces

A2

Educador/a social

1

Concurs

A2

Treballador/a Social

2

Concurs -Oposició

A2

Professor/a EPA

3

Concurs

C2

Auxiliar administratiu/va

1

Concurs -Oposició

A.P.

Cap de brigada de obres

1

Concurs

A.P.

Jardiner/a

1

Concurs

A.P.

Netejadors/es

3

Concurs

A.P.

Conserge - enterrador

1

Concurs

A.P.

Conserge Poliesportiu - Peó

2

Concurs

C2

Auxiliar d’ajuda a domicili

2

Concurs -Oposició

Total

17

 

 

En compliment de l’article 91 de la LRBRL i l’article 70.2 del TRLEBEP, es publica l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització d’ocupació

temporal de l’Ajuntament de La Pobla Llarga, en el BOP de la Província.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l’Alcaldessa, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la LPACAP, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la LJCA, sense perjudici de què puga interposar qualsevol altre recurs que estime més convenient al seu dret. Si opta per interposar el recurs de reposició, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci.

La Pobla Llarga, 13 de maig de 2022.—L’alcaldessa, Neus Garrigues Calatayud.


Oposiciones de Codex relacionadas con la noticia

¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.