Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Manuel 2017

Fecha: 21-12-2017

Per Resolució de l'Alcaldia de data 23 de novembre de 2017 s'ha aprovat l'oferta d'ocupació pública addicional corresponent a l'exercici 2017, segons el següent detall:Grup Classificació Nombre de vacants Denominació
C1 Escala administració general Subescala auxiliar 1 Auxiliar administratiu A temps parcial de 30 h setmanalsCosa que es fa pública per al general coneixement, i s'adverteix als interessats que contra l'esmentada resolució podran interposar recurs potestatiu de reposició davant d'esta Alcaldia, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seua publicació.

També podran interposar alternativament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu amb seu en València, en el termini de dos mesos, de conformitat amb allò establit als articles 30, 114.c) i 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En cas d'optar per la interposició del recurs de reposició no podran interposar el recurs contenciós administratiu fins que es faça la notificació de la resolució expressa del recurs de reposició o haja transcorregut un mes des de la seua interposició sense haver rebut la notificació, data en què podrà entendre's desestimat per silenci administratiu.

Manuel, 23 de novembre de 2017.? L'alcalde: Josep Antoni Pastor i Pons.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.