Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta de empleo público 2022 Ayuntamiento de La Pobla Llarga

Fecha: 30-05-2022

Mitjançant la Resolució d'alcaldia núm. 2022-0478, de data 12.05.2022, d'aquest ajuntament, es va aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, corresponent a les places que a continuació es ressenyen:

TABLA


Personal funcionari

Grup/

Subgrup Denominació Vacants Sistema d'accés

C1 Agent de policia 2 Concurs

Total 2

Personal laboral

Grup/

Subgrup Denominació Vacants Sistema d'accés

A2 Educador/a social 1 Concurs

A2 Treballador/a Social 2 Concurs oposició

A2 Professor/a EPA 3 Concurs

C2 Auxiliar administratiu/iva 1 Concursoposició

A.P. Cap de brigada d'obres 1 Concurs

A.P. Jardiner/a 1 Concurs

A.P. Netejadors/es 3 Concurs

A.P. Conserge ? enterrador 1 Concurs

A.P. Conserge poliesportiu-Peó 2 Concurs

C2 Auxiliar d'ajuda a domicili 2 Concursoposició

Total 17

En compliment de l'article 91 de l'LRBRL i l'article 70.2 del TRLEBEP, es publica l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament de la Pobla Llarga, en el DOGV.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'alcaldessa, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de l'LPACAP, o recurs contenciós administratiu, davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de l'LJCA, sense perjudici de què puga interposar qualsevol altre recurs que estime més convenient al seu dret. Si opta per interposar el recurs de reposició, no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell siga resolt expressament o se n'haja produït la desestimació per silenci.

La Pobla Llarga, 13 de maig de 2022.? L'alcaldessa: Neus Garrigues Calatayud.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.