Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta pública d'ocupació 2022 Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

Fecha: 30-05-2022

L'Estatut de Personal de les Corts ordena que en l'oferta pública d'ocupació es detallen els llocs i les places vacants, dotats pressupostàriament, la cobertura dels quals es considere necessària, amb negociació prèvia amb les organitzacions sindicals (article 61).

D'altra banda, l'article 59.1 exigeix que, en les ofertes públiques d'ocupació, es reserve a l'efecte de promoció interna almenys un 50 % dels llocs vacants que es convoquen a oposició o concurs oposició, i l'article 64 estableix que es reserve a persones amb diversitat funcional un mínim del 7 % de les vacants.

Tenint en compte aquesta regulació, es fa constar que atés que s'inclouen en l'oferta díhuit vacants, cal reservar-ne nou al torn de promoció interna i una al torn de persones amb diversitat funcional.

Pel que fa a la concreció de les places que es reserven al torn de promoció interna, s'han seguit els criteris següents:

En primer lloc, en cada un dels quatre grups de places on hi ha dues vacants, que sumen un total de huit places, se n'assigna, d'entrada, la meitat al torn de promoció interna.

En segon lloc, a les quatre places que d'acord amb el criteri anterior s'assignen al torn de promoció interna, s'afig la vacant existent en el grup de places d'auditor, a fi de acomplir a l'article 28, paràgraf 4, de les Normes de provisió de llocs de treball de la Sindicatura de Comptes i el barem de mèrits, de 23 de febrer de 2022 (BOCV 230, 04.03.2022).

Finalment, pel que fa a la determinació de les altres quatre places que cal destinar al torn de promoció interna i de la plaça per al torn de diversitat funcional, es reserven als dits torns cinc de les sis places vacants del grup de places de tècnics de gestió auditora, que és el que compta amb un major nombre de vacants.

Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana per a les places incloses en l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2022.

En conseqüència, de conformitat amb les disposicions de l'article 19.c de la Llei 6/1985, d'11 de maig, i una vegada realitzada la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals presents en la taula de negociació, el Consell de la Sindicatura de Comptes, a la vista de la proposta de la Secretaria General, acorda:

Primer

Aprovar l'oferta pública d'ocupació de 2022 de la Sindicatura, que es concreta en els llocs de treball següents:

Personal funcionari.

Es convocaran els procediments selectius corresponents, per mitjà de concurs oposició, a fi de cobrir les vacants següents:

a) Una vacant d'auditor. Subgrup A1. Torn de promoció interna.

b) Dues vacants de tècnics d'auditoria. Subgrup A1. Una plaça pel torn lliure i una plaça pel de promoció interna.

c) Dues vacants de tècnics de la unitat d'auditoria de sistemes d'informació. Subgrup A1. Una plaça pel torn lliure i una plaça pel de promoció interna.

d) Sis vacants de tècnics de gestió auditora. Subgrup A2. Una plaça pel torn lliure, quatre places pel torn de promoció interna i una plaça pel torn de diversitat funcional.

e) Una vacant de tècnic de gestió informàtica. Subgrup A2. Torn lliure.

f) Dues vacants de tècnics especialistes d'informàtica. Grup B. Una plaça pel torn lliure i una plaça pel de promoció interna.

g) Una vacant de tècnic auxiliar d'informàtica. Subgrup C1. Torn lliure.

h) Dues vacants d'administratius. Subgrup C1. Una plaça pel torn lliure i una plaça pel de promoció interna.

i) Una vacant d'auxiliar de registre i serveis. Subgrup C2. Torn lliure.

En les convocatòries amb dos o tres torns, si queden places sense cobrir en els torns de reserva, les vacants incrementaran el torn lliure.

Pel que fa a les convocatòries que tenen com a torn únic el de promoció interna, si alguna queda sense cobrir es procedirà a fer-ne una nova convocatòria pel torn lliure.

En el cas que, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb negociació prèvia amb les organitzacions sindicals, s'aproven nous acords en matèria d'estabilitat en l'ocupació pública que afecten aquesta oferta pública d'ocupació, caldrà ajustar-se als criteris i previsions que s'hi establisquen. Si resulta necessari, es modificarà aquesta oferta per a fer-los efectius.

Segon

Publicar el present acord en el BOCV i en el DOGV.

Aquest acord podrà ser impugnat per les persones interessades mitjançant la interposició del recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. No obstant això, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat aquest acord, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, o qualsevol altre recurs que s'estime procedent. Tot això de conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 17 de maig de 2022.? El síndic major: Vicent Cucarella Tormo.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.