Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Oferta d' Ocupació Pública Ajuntament de Silla 2022

Fecha: 23-06-2022

Ajuntament de Silla

Anunci de l’Ajuntament de Silla sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública 2022.

ANUNCI

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i l’article 70 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en la sessió de data 17 de juny de 2022, es va aprovar l’oferta d’Ocupació Pública de personal al servei d’este Ajuntament, per a l’exercici 2022, amb la inclusió de les places que a continuació s’indiquen:

[...]

Primer. Aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Silla en els següents termes::

Torn lliure

 

Núm. ordre

 

Núm

 

Escala

 

Plaça

 

Grup

 

Naturalesa

164

1

Administració general

Subescala administrativa

Administratiu d’Administració General

C1

Funcionarial

149

1

Administració Especial Subescala serveis especials Tècniques especialistes

Informàtic/a

C1

Funcionarial

16, 37

2

Administració general

Subescala auxiliar

Auxiliar administratiu

C2

Funcionarial

95,93,97,

98,82,92

6

Administració especial. Subescala Serveis Especials Classe de policia local Escala bàsica

Agent

Agent

C1

Funcionarial

136

1

Administració especial Subescala de serveis especials Classe comeses especials Diplomant/Tècnics mitjans

Agent de desenvolupament local

A2

Funcionarial

128

1

Administració especial Subescala de serveis especials Classe comeses especials Tècnics Superiors

Tècnic/a Mediambient

A1

Funcionarial

Segon. Aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2022 de l’Organisme Autònom Conservatori Professional de Música de Silla:

 

Núm. ordre

 

Núm

 

Escala

 

Plaça

 

Grup

 

Naturalesa

16

1

Grup Professional de Tècnics/ques mitjans

Professor de Trompa

A2

Laboral

19

1

Grup Professional de Tècnics/ques mitjans

Professor de tuba

A2

Laboral

Tercer. Corregir l’errada material que s’ha apreciat en l’ampliació de l’oferta ocupació pública de l’any 2021 aprovada per la Resolució de l’Alcaidia 3124/2021 de 2 de desembre ratificada per Acord de la Junta de Govern Local, en la sessió e de data 16 de desembre de 202 publicada publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, número, 240 de 15 de desembre de 2021 i que cal esmenar

On diu:

  1. Persona funcionari de carrera:

 

Núm. ordre

 

Núm.

 

Escala

 

Plaça

 

Grup

186

1

Administració especial. Subescala Tècnica Tècnics mitjans

Arquitecte/a

A2

(...)

Ha de dir: (...)

 

Núm. ordre

 

Núm

 

Escala

 

Plaça

 

Grup

186

1

Administració especial. Subescala Tècnica Tècnics mitjans

Arquitecte/a tècnica

A2

 

(...)”

El que es fa públic per a general coneixement.

Silla, 17 de juny de 2022.—L’alcalde, Vicente Zaragozá Alberola.

 

 

 

 

2022/7424


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.