Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Relació admesos i exclosos convocatoria administratius Castelló de Rugat

Fecha: 09-04-2020

Ajuntament de Castelló de Rugat
Anunci de l'Ajuntament de Castelló de Rugat sobre aprovació de la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de la selecció de personal funcionari per a cobrir la plaça de administratiu/iva Administració General, vacant/s en la plantilla municipal.
ANUNCI
Havent-se aprovat per Resolució d'Alcaldia núm. 2020/24 de data 11/03/2020, la relació definitiva d'aspirants admeses/os i excloses/os de la convocatòria per a la selecció de personal funcionari per a cobrir la plaça de administratiu/iva Administració General, vacant en la plantilla municipal, del tenor literal següent:
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:
CIF Nom Registre d'Entrada Data d'Entrada
48****71C ANGELA GRAU BORREDA 2020-E-RC-165 14/01/2020 13:27
20****01Q ANGELA MARIA GABALDON VELLO 2020-E-RC-225 17/01/2020 13:24
73****08J CARLES BOSCA RAMON 2020-E-RE-1 02/01/2020 10:28
73****77Y CARLOS ALEGRE COMPANY 2020-E-RC-108 09/01/2020 14:38
20****79H CELIA CORTELL LORENTE 2019-E-RC-4089 27/12/2019 13:55
48****84F EDUARDO LEAL GARRIGUES 2019-E-RC-4110 30/12/2019 10:00
20****90W ESTER PASCUAL FRANCES 2019-E-RC-4037 18/12/2019 19:28
20****92G ESTHER GILABERT MIÑANA 2020-E-RC-243 20/01/2020 08:16
20****58Z EVA BOU LACOMBA 2020-E-RC-184 15/01/2020 14:20
20****30S EVA MARIA MORANT CISCAR 2020-E-RC-290 23/01/2020 14:14
20****21F FATIMA FREIJE RUEDA 2020-E-RE-7 10/01/2020 20:34
20****24Y FRANCISCO JAVIER SEMPERE SOLER 2019-E-RC-4047 19/12/2019 14:18
48****41R JAVIER REVERT MARRAHI 2020-E-RC-145 13/01/2020 14:23
20****24D JOAN VIDAL SANCHIS 2019-E-RE-27 28/12/2019 17:02
20****99F JORDI BARBER MORATAL 2019-E-RE-26 23/12/2019 10:20
20****66J JOSÉ SOUSA MURILLO 2019-E-RC-4036 18/12/2019 19:26
20****09R JOSE VICENTE CONTRERAS MENGUAL 2019-E-RE-23 17/12/2019 17:59
20****02X JUAN LUIS ALIA OLAGUE 2020-E-RC-175 15/01/2020 09:06
52****38K MARIA CONCEPCIÓN NOGUERA BALLESTER 2020-E-RC-224 17/01/2020 13:21
20****64M MARIA JOSE BATALLER PELLICER 2019-E-RC-4097 27/12/2019 14:08
20****08K MONICA FAYOS BOSCA 2019-E-RC-4079 23/12/2019 13:16
20****86X NATALIA DONAT BELLVER 2019-E-RC-4038 18/12/2019 19:29
21****12Z PAULA PUERTO NAVARRO 2019-E-RC-4118 30/12/2019 14:30
20****20R PEPA LLORENS BOSCA 2020-E-RC-13 03/01/2020 09:35
20****21G ROSARIO TORREGROSA ESCRIVA 2020-E-RC-259 21/01/2020 09:48
20****87M SANDRA ALBIÑANA CALABUIG 2020-E-RC-244 20/01/2020 08:16
21****05A SILVIA ANTOLÍ GONZÁLEZ 2020-E-RE-4 09/01/2020 12:06
48****18F VICENTE PLA VAELLO 2020-E-RE-11 14/01/2020 19:53

RELACIÓ D'ASPIRANTS EXCLOSOS:
CIF Nom Registre d'Entrada Data d'Entrada Motiu de l'exclusió
70****65J PATRICIA JORGE GARCIA 2019-E-RC-4106 30/12/2019 09:59 NO APORTA GRAU MITJA VALENCIÀ NO PAGAMENT DE LA TAXA

Així mateix, mitjançant la citada Resolució, s'ha aprovat la composició del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves:
- PRESIDENT: Joaquin E. Esteve Grau, Coordinador Serveis Socials Ajuntament Castelló de Rugat.
- SUPLENT: Sergio Lurbe Torres, Secretari de l'Ajuntament d'Alfarrasí.
- VOCAL 1: Miguel Angel Ortiz Capella, Secretari de l' Ajuntament de La Pobla del Duc.
- SUPLENT: Susana Faus Fluixá, Secretària de l' Ajuntament de Salem.
- VOCAL 2: Miguel Gomar Ramirez, T.A.G. Ajuntament de Palomar
- SUPLENT: Maria Barona Lamothe, Secretària de l'Ajuntament de Rugat i Aielo de Rugat.
- VOCAL 3: Honori Colomer Gandia, T.A.G. Ajuntament de Ròtova.
- SUPLENT: Eulogia Tavira Martínez. Administrativa Ajuntament de La Pobla del Duc.
- SECRETÀRIA: Maria Fort Bertó, Secretària de l'Ajuntament de Castelló de Rugat.
- SUPLENT: Elsa Navarro Català, Administrativa Ajuntament de Castelló de Rugat.
La data de realització del primer exercici s'exposarà en les seus i pàgina web que s'assenyale en les bases de la convocatòria, bastant dita exposició, en la data en què s'inicie, com a notificació a tots els efectes.
Els resultats de cadascun dels exercicis, les successives crides i convocatòries, i en definitiva qualsevol decisió que adopte l'òrgan tècnic de selecció i que haja de conèixer el personal aspirant fins a la finalització de les proves selectives o, si escau, la fase de concurs, en les seus i pàgina web que s'assenyale en les bases de la convocatòria, bastant dita exposició, en la data en què s'inicie, com a notificació a tots els efectes.
La crida per a la sessió següent d'un mateix exercici haurà de realitzar-se amb un termini mínim d'antelació de vint-i-quatre hores des de l'inici de la sessió anterior, mentre que la convocatòria per a un exercici diferent haurà de respectar un termini mínim de dos dies d'acord amb allò establert en l'article 16 del Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana aprovat pel Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell.
El que es fa públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 15 del Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana aprovat pel Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, en relació amb l'article 20 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant l'Alcalde, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de València, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Castelló de Rugat, a 11 de març de 2020.-L'alcalde, Antonio Esquinas Martínez.


¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.