Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Relació definitiva aspirants admesos i exclosos per a la cobertura borsa auxiliar administratiu/va del Ajuntament de Picassent

Fecha: 02-03-2023
Anunci de l'Ajuntament de Picassent sobre l'aprovació definitiva de la relació de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal per a la categoria d'auxiliar administratiu/va d'administració general. Codi de convocatòria: 1120852P.
 
ANUNCI
 
Atés l’acord de la JGL, en sessió de 27/10/2022, d’aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a la categoria d’auxiliar administratiu o administrativa d’AG, el text íntegre de les quals ha sigut publicat en el tauler d’edictes municipal de data 28/10/2022 i l’extracte en el Butlletí Oficial de la Província de València de data 14/11/2022.
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés citat i convocat a l’efecte mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 249 de data 29/12/2022. Ateses les al·legacions presentades dins del termini establit a l’efecte i les comprovacions realitzades pel departament de Personal, d’acord amb l’annex I que s’hi adjunta. I fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim local,
 
DISPOSE
 
Primer. Aprovar la relació definitiva de persones admeses (annex II) i excloses (annex III) en el procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació
temporal per a la categoria d’auxiliar administratiu d’AG.
 
Segon. Donar trasllat de la resolució present al departament de Personal, perquè procedisca a la seua publicació, de conformitat amb les bases reguladores
del procés.
 
VEURE ANNEX
 
Picassent, a 23 de febrer de 2023. —L'alcaldessa, Conxa García i Ferrer.

Oposiciones de Codex relacionadas con la noticia

¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.