Centro de estudios Codex, oposiciones y cursos
Llámanos, estamos a tu disposición
Síguenos:
¡estarás siempre al día!

Relació definitiva aspirants admesos i exclosos per a la cobertura administratiu/va del Ajuntament Agullent

Fecha: 27-02-2023

Anunci de l'Ajuntament d'Agullent sobre la resolució d'Alcaldia número 2023-0068 de data 15/02/2023, per la qual s'aprova la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció de personal funcionari per a cobrir la plaça d'administratiu/a vacant en la plantilla municipal.

Havent-se aprovat definitivament la llista d'admesos i exclosos de la convocatòria de selecció de personal funcionari per a cobrir la plaça d'Administratiu vacant en la plantilla municipal pel sistema de concurs-oposició, del tenor literal següent:

El que es fa públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 15 del Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana aprovat pel Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, en relació amb l'article 20 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.

La realització del primer exercici començarà el dia 3 d'abril de 2023, a les 09:30 hores, a La Casa de La Cultura d'Agullent, C/Major nº4 havent de presentar els aspirants la documentació identificativa.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncie, davant ALCALDIA d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de València o, a la seua elecció, el que corresponga al seu domicili, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncie, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optara per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s'haja produït la seua desestimació per silenci. Tot açò sense perjudici de què puga interposar Vè. qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient al seu dret.

Agullent, a 16 de febrer de 2023. —L'alcalde, Pau Muñoz Gonzàlez


Oposiciones de Codex relacionadas con la noticia

¿BUSCANDO OPOSICIÓN?

¿Pensando en preparar una oposición? ¿No tienes claras tus opciones?

Nuestra herramienta de búsqueda de oposiciones te ayudará a decidirte.

CONTACTAR CON NOSOTROS

Llamando al 963 540 200 o al 687 471 690, en la dirección de correo info@codex.es , o visita nuestras instalaciones en la Calle Palleter, 11. 46008 - Valencia.

ANUNCIOS OFERTAS EMPLEO GVA

Toda la información relacionada con las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat Valenciana.